NBBO Årsrapport 2021

Nedre Buskerud Boligbyggelag - Årsrapport 2021 2021

2 ÅRSRAPPORT FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG 2021 MILJØMERKET Trykksak 241 665

Innhold 1. Styrets beretning Hovedtrekk...........................................4 Boligbygging........................................8 Fakta om NBBO.............................. ....12 Medlem...............................................12 Fakta om virksomhetsområdene......16 2. Årsregnskap Resultatregnskap...............................20 Balanse............................................ ...21 Noter til årsregnskapet.....................24 Kontantstrømanalyse........................33 3. Revisjonsberetning.....................35 3

HOVEDTREKK 4 Boligmarkedet i vårt nedslagsfelt i Drammensregionen har også vært godt i 2021. Prisene generelt i Drammensregionen steg med 10,7 % i 2021 drøyt 2 % mer enn landsgjennomsnittet. Vi bor i en attraktiv region og fortsatt lave renter og netto innflytting har gitt disse utslagene. Vi er spente på hvordan markedet går videre, og må nok forvente en lavere prisvekst framover. Uansett så er vi optimistiske og vi er helt sikre på at våre boligselskaper (borettslag og sameier) vil være ettertraktet også i 2022. Vår eiendomsmegler NBBO Eiendomsmegling har de siste årene hatt en målsetning om å øke markedsandelen av boliger solgt i borettslagene våre. Vi oppnådde en markedsandel på 15 % i 2021 og selskapet jobber kontinuerlig med målsetningen om ytterligere å øke vår markedsandel i 2022. Fremdriften på våre nye boligprosjekter har også stort sett gått som planlagt til tross for pandemien. Elvebredden Park ble innflyttet i februar/mars 2021 litt før planen. Dette er vi meget godt fornøyd med i en hverdag preget av pandemien. Ila våren 2021 lanserte vi Granittlia med 27 rekkehus. Det ble godt mottatt av markedet. NBBO Vaktmester Service hadde nok et godt år i 2021 til tross for noen utfordringer og utskiftinger i arbeidsstokken. Omsetningen økte ytterligere i 2021 og vi er glade for å kunne levere vaktmestertjenester til enda flere medlemmer og boligselskaper. Også i 2021 var det høysesong på sommeren med mange innleide vikarer mens vinteren var lavsesong. Målet framover blir å sørge for at aktiviteten og sysselsettingen bli jevnest mulig gjennom året. Det skal selskapet få til ved å satse enda mer på håndverkertjenester og også skadehåndtering (forsikring) på vegne av boligselskapene. Vi får gode tilbakemeldinger på kvaliteten på arbeidene som utføres noe vi er godt fornøyd med. Vi skal videreføre strategien med å ansette faglærte i selskapet framover (snekkere, malere, gartner mv.). I tillegg til vår vaktmestervirksomhet gjør dette oss mer fleksible og i stand til å ta flere typer oppdrag. På sikt vil dette gi NBBO Vaktmester Service enda flere ben å stå på. Vår byggevirksomhet er organisert i NBBO Utbygging. Selskapet har hatt gode resultater som en følge av vår boligbygging de siste årene. I 2021 ferdigstilte vi prosjektet vårt i Lierbyen – Elvebredden Park. Her er det både et borettslag og et boligsameie. I skrivende stund har vi 3 gjenstående boliger (av totalt 65) som vi regner med å selge i løpet av våren 2022. Dette er vi godt fornøyde med. Videre har vi også hatt et godt salg på Granittlia Sameie (Solbergelva) hvor vi totalt har solgt 25 av 27 rekkehus. Det første byggetrinnet med 7 rekkehus har innflytting i mars 2022 og alle disse rekkehusene er solgt. Siste byggetrinn som består av 20 leiligheter, har innflytting i slutten av 2022. Vinteren 2021 var det også innflytting i Galleriet borettslag ved Losjeplassen i Drammen Sentrum. Glitre Eiendom har vært ansvarlige for selve byggingen, og prosjektet som består av totalt 51 leiligheter blir et borettslag tilknyttet NBBO. Videre har NBBO Eiendomsmegling vært selger av dette fine prosjektet. NBBO Eiendomsmegling har også i år overskudd til tross for en mindre ansatt gjennom store deler av året. Vi opplever fortsatt vekst og har nå behov for å ansette flere meglere. Selv om det er stor rift om megleroppdragene har meglerne våre vist at vi klarer å hevde oss i konkurransen. NBBO Eiendomsmegling ønsker derfor å vokse ytterligere. Målsetningen om å være best på borettslagsmegling har gitt oss riktig fokus og økt markedsandelen vår på dette området. Vi har som målsetning Nok et år er over og vi kan konstatere at også 2021 ble preget av Koronapandemien og dens begrensninger. Til tross for dette fikk vi gjennomført mange av våre planlagte 75 års jubileums-arrangementer. Våre medlemstilbud og medlemsaktiviteter har faktisk nådd ut til flere medlemmer enn noen gang tidligere. Resultatmessig har boligbyggelaget og alle våre datterselskaper oppnådd gode resultater og overskudd i 2021. Vi er også veldig stolte av at vi endelig fikk etablert Boligbanken som en bank for våre borettslag og boligsameier hvor NBBO eier 25 % av banken. Som en følge av pandemien har mye arbeid blitt gjennomført på hjemmekontor i 2021. Vi fikk i stor grad gjennomført våre rutinemessige oppgaver på denne måten. For boligprosjektene var det litt større utfordringer med hjemmekontorordning fordi det der er behov for å være mere sammen. Vi er uansett veldig stolte av alle våre medarbeidere og måten de har stått på i en krevende situasjon på vegne av våre medlemmer og våre kunder boligselskapene. STYRETS ÅRSBERETNING 2021

å ta ytterligere markedsandeler på megleroppdrag i borettslag. NBBO Eiendomsmegling skal utnytte den kunnskapen NBBO har som forvalter og forretningsfører for våre boligselskaper. NBBO kjenner markedet og styrene som forvalter boligmassen vår best av alle. Vi forventer også i 2022 et rimelig godt boligmarked i våre områder. Regionen vår har fortsatt netto tilflytting og det er behov for nye gode boliger med riktige kvaliteter som også er bærekraftige. Samtidig forventer vi økte renter noe som vil bidra til å stabilisere boligprisveksten framover. Totalt sett så tror vi det blir en balanse med en moderat prisvekst fremover. For Drammensregionen var det samlet en prisøkning på 10.7% i 2021. Totalt sett så forventer vi derfor en lavere prisstigning enn i fjor samtidig som man må regne med en prisstigning noe over landsgjennomsnittet også i 2022. Vår forvaltningsvirksomhet har opplevd økende konkurranse de siste årene. Både fra andre Boligbyggelag og eksterne forretningsførere. Vi har imidlertid opplevd vekst i mange år dog med en mindre reduksjon i boliger til forvaltning i 2021. Det er gjennom året etablert samarbeidsavtaler med flere av de store utbyggerne i Drammensområdet (både prosjekter somer igangsatt og kommende prosjekter) så vi har stor tro på videre vekst i årene fremover. Totalt forvaltet vi 15.190 boliger ved utgangen av 2021. NBBO Byggtek hadde også i 2021 et godt år, dog med et litt lavere resultat enn i 2020. Det ventes et godt marked framover og med forventning om vekst har vi ansatt to nye medarbeidere som begynte i Byggtek i 1. kvartal 2022. Det var også i 2021 nødvendig å avholde de aller fleste generalforsamlingene i våre boligselskaper digitalt eller pr. korrespondanse. Noen måtte kanskje utsette noen saker til behandling, men stort sett så er tilbakemeldingen at boligselskapene våre fikk avholdt sine generalforsamlinger på en god måte. Etter 2 år med pandemi så håper vi at det nå blir åpnet opp og vi får muligheten til å møtes sammen igjen på ordinære generalforsamlinger våren 2022. 5 Administrerende direktør Steinar Kjærnli Tore E. Hansen Tora Tiedemann Johanne M. Karlander Juel Turid Jonassen Arve Fjeld Espen Ellingsen Line G. Christiansen STYRET I NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

6 FREMTIDSUTSIKTER NBBO skal fortsette å bygge boliger og gode hjem for alle våre medlemmer. I tillegg til boligbygging skal vi skape verdi av medlemskapet ved å være aktuelle på mange ulike områder. Alle våre medlemmer skal kjenne på at medlemskapet i NBBO er en investering som er både lønnsom og viktig. Medlemsprogrammet vårt med satsing på kultur og gode avtaler med aktuelle leverandører vil bli en viktig del av dette arbeidet. Heldigvis ser det ut som pandemien går mot slutten og vi ser frem til en mer normal tilværelse i 2022. Etter hvert som samfunnet åpner opp igjen gleder vi oss til å kunne invitere både boende og ikke boende medlemmer med på forskjellige kulturelle aktiviteter og arrangementer sammen med oss i NBBO. Heldigvis ser vi at det fortsatt er netto tilflytning til våre områder Drammensregionen og vi forventer at boligprisene øker fremover, dog mer moderat enn i 2021. Vi jobber fortløpende med å utvikle nye attraktive tomter til våre kommende boligprosjekter. Vi skal tilby våre medlemmer attraktive boliger med god kvalitet. Vi jobber med å lansere 1-2 nye prosjekter i løpet av det kommende året og det første prosjektet vårt som lanseres i 2022 er Nedre Tverrgate 3 i Mjøndalen. Vår målsetning om å bygge 100 boliger i året i gjennomsnitt står fast og vår målsetning er at vi skal bygge boliger for alle våre medlemmer i alle livsfaser. SAMARBEID MED ANDRE BOLIGBYGGELAG 2021 ble endelig året hvor vi startet opp Boligbanken ASA. NBBO er nest største eier i Boligbanken med 25 % eierandel. BORI BBL er største eier. Sammen med BORI og ABBL har vi jobbet mange år for å komme i gang med å løfte dette store prosjektet. Boligbanken blir viktig for oss i årene fremover og skal sikre NBBO og våre boligselskaper stabilt gode lånebetingelser i konkurransen med andre banker og finansieringsinstitusjoner. Historisk sett har borettslag fått gode lånebetingelser i gode tider, mens det har vært mere utfordrende i krevende tider som bla. under finanskrisen på 2000 tallet. Med Boligbanken vil vi være sikret en bank som har fokus på oss og våre kunder (boligselskapene) uavhengig av hvordan det står til i bankmarkedet generelt. Det er fra våren 2022 syv heltidsansatte i banken og vi er godt inne i det første ordinære driftsåret. Mange boligselskaper har

7 Det første prosjektet vårt som lanseres i 2022 er Nedre Tverrgate 3 i Mjøndalen. ATTRAKTIVE BOLIGER MED GOD KVALITET allerede fått lån i banken og mange har fått tilbud eller vil få det i løpet av året. For å lykkes må Boligbanken være konkurransedyktig fra første stund. Det får vi til ved å ha færrest ansatte og dermed de laveste driftskostnader av alle forretningsbankene. Vi har også tilrettelagt for gode praktiske løsninger. Det skal derfor gå kort tid fra lånesøknad til lånetilsagn. Eierne (NBBO, BORI og ABBL) ønsker flere boligbyggelag velkommen på eiersiden i banken. Som en følge av pandemien var det imidlertid vanskelig i 2020/21. Vi har imidlertid fått med HAUBO (Haugesund Boligbyggelag) og vi regner med at flere vil bli med etter hvert som Boligbanken blir etablert i markedet. BONO Oppgjør AS som vi eier sammen med 5 andre Boligbyggelag (Landsbysamarbeidet) leverer oppgjørstjenester til eiendomsmeglere. Til tross for utfordringene med nedstenging av samfunnet i perioder endte året med et tilfredsstillende resultat. Selskapet mistet GOBB (Gjøvik og omegn Boligbyggelag) som kunde i 2021 og vi forventer derfor noe lavere oppgjørsvolumer og resultater inntil videre. Selskapet er i dialog med andre eiendomsmeglere som vurderer å kjøpe oppgjørstjenester av selskapet. Boliginkasso AS som vi eier sammen med BORI og etter hvert også ABBL, hadde også et solid år i 2021. Boliginkasso sørger for innkrevingen av utestående felleskostnader på vegne av boligselskapene i BORI og NBBO. Sommeren 2021 fikk vi også knyttet til oss ABBL som kunde av Boliginkasso og vi jobber også med å knytte til oss andre boligbyggelag. Boligfaktura AS er et datterselskap av Boliginkasso AS og har to ansatte. Selskapet har samme eierstruktur som Boliginkasso AS og er ansvarlig for fakturering av krav til boligselskapene (felleskostnadene). NBBO har generelt et godt samarbeid med mange Boligbyggelag. Det er viktig for oss å få impulser fra andre for å fange opp utviklingen og trender på landsbasis. Det gjør at vi her i NBBO også utvikler oss videre. I årene fremover skal vi sammen med våre samarbeidspartnere i andre BBL jobbe godt sammen for å utvikle enda bedre tjenester til glede for våre medlemmer og kunder.

Alle våre boligprosjekter gjennomføres gjennom egne prosjektselskaper hvor vårt datterselskap NBBO Utbygging AS er medeier, i stor grad med 50% eierskap. ELVEBREDDEN PARK Dette kombinerte bolig- og næringsprosjektet Elvebredden Park i Hegsbroveien 76-78 sentralt i Lierbyen ble ferdigstilt og innflyttet i februar og begynnelsen av mars i 2021. Prosjektet består av fire boligbygg, to bygg med 36 andelsboliger og to bygg med 29 selveierboliger i tillegg til næringsarealer på bakkeplan. Mellom byggene er det et felles atrium. Prosjektet ble bygget ut av Elvebredden Park AS som vi eier sammen med Elvebredden Lier AS (Gigant Gruppen AS) på 50/50 basis. GRANITTLIA I SOLBERGELVA På Granittlia i Solbergelva har vi under oppføring 27 rekkehusleiligheter på 128 m2 med store terrasser. Boligene ligger solfylt til mot skogen i Solbergelva, om lag 250 meter nord-øst for Ulverud gård og Gamle Riksvei og ca. 7 km til Drammen sentrum. Det er etablert en egen garasjekjeller i prosjektet og vi har bygget første del av en ny tilfartsvei fra Gml. Riksvei til dette prosjektet. Boligene blir bygget i tre trinn med første innflytting i slutten av mars 2022. De resterende boligene vil etter planen bli innflyttet i slutten av 2022. Dette er også et samarbeidsprosjekt på 50/50 basis hvor vi sammen med TIMB Eiendom AS har etablert Granittlia Utvikling AS som er byggherre og selger av boligene. 8 På Granittlia i Solbergelva har vi under oppføring 27 rekkehusleiligheter på 128 m2 med store terrasser. Boligene ligger solfylt til mot skogen i Solbergelva. BOLIGBYGGING Det har vært stor interesse for boligene og 17 boliger ble tatt på forkjøpsrett. I tillegg er det solgt noen boliger etter dette. Boligene ligger meget sentralt og åpent til i Mjøndalen sentrum og nære kollektivknutepunkter.

NT3 I MJØNDALEN SENTRUM I Nedre Tverrgate 3 hvor Nedre Eiker Legesenter ligger i dag har vi lagt ut 39 andelsboliger for salg. Boligene ligger meget sentralt og åpent til i Mjøndalen sentrum og nære kollektivknutepunkter. Interessen blant boligkjøperne har vært god. I skrivende stund, en drøy måned etter at boligene ble lagt ut for salg, er 19 av totalt 39 boliger solgt. Da salgskravet er nådd planlegger vi byggestart av dette kombinerte bolig- og næringsprosjektet i løpet av august/ september 2022 og forventer en ferdigstillelse på nyåret i 2024. Det er Nedre Tverrgate 3 Holding AS som er byggherre og selger av boligene. Dette er et selskap vi eier på 50/50 basis sammen med Ruba Invest AS, som igjen eies av Gigant Gruppen AS og Millennium Holding AS med 50% av hver. DESILITEREN PÅ STRØMSØ Dette er en kvartalsutbygging ved siden av Clarion Hotell Tollboden mellom Tollbugata og Dr. Hansteinsgate. Det er to verneverdige bygg i prosjektet (verneklasse b) og det er planlagt ca. 700 m2 næring i 1. etg mot Dr. Hansteinsgate. Utover de verneverdige byggene og næringsarealene er det planlagt å bygge om lag 100 boliger i prosjektet. Vi har inngått en samarbeidsavtale med Fevang AS på 50/50 basis for utvikling av boligprosjektet. Reguleringsforslaget er under 2. gangs behandling og vi planlegger å legge boligene ut for salg på nyåret i 2023. Dette blir et stort og spennende prosjekt sentralt på Strømsø med fin beliggenhet og kort avstand til alt av kollektivtilbud. BANKBYGGET I LIERBYEN Prosjektet ligger i Hegsbroveien 52 sentralt i Lierbyen like ved Elvebredden Park. Dette bolig- og næringsprosjektet utvikles også i samarbeid med Gigant Gruppen AS gjennom Bankbygget Lier AS. Vi har derfor sammen etablert Bankbygget Utvikling AS på 50/50 basis som vil bli byggherre og selger av boligene i prosjektet. Eiendommen ligger innenfor sentrumsplanen i Lier hvor kommunen arbeider med regulering av denne, og vi er i dialog med innspill i dette arbeidet. HOLLENDERKOLLEN Dette er en eiendom på Tangen i Drammen på ca. 7,0 da. som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Bak prosjektet står Hollenderkollen Utvikling AS (HU) som vi eier sammen med Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKE) og Urban Compact Living AS (UCL) med henholdsvis 45, 45 og 10 % prosent hver. HU ervervet eiendommen fra Drammen kommune gjennom DKE og har siden starten av 2018 arbeidet med detaljreguleringen av denne. Etter flere ulike planforslag vedtok kommunestyret i møte 4. mai 2021 å avsette arealet til friområde i ny kommuneplan. Pågående planarbeid er derfor avsluttet og de økonomiske konsekvensene av dette er ikke avklart. GULSKOGEN På Rød øst og vest har vi kjøpt to eiendommer fra private grunneierne på 26 da. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS eier også to eiendommer på samme sted på omtrent samme størrelse og vi har inngått avtale om å utvikle disse eiendommene sammen. Boligområdet på Gulskogen, hvor vi også har et samarbeide med Block Watne AS gjennom Gulskogen Utviklingsselskap AS, har et rekkefølgekrav om bl.a. en jernbaneundergang og vi håper at dette kan løses ved samarbeid mellom Bane NOR, de øvrige grunneierne og kommunen. Eiendommen er avsatt til boligformål i kommunens arealdel og hele utviklingsområde med de eksterne bør kunne ligge på rundt 1 000 boliger. SPIKKESTAD I tillegg til ovennevnte prosjekter har vi også et samarbeid med H. Strøm Holding AS ved jernbanestasjonen på Spikkestad med et potensiale på rundt 200 boliger. I dette samarbeidet har vi etablert Spikkestadkvartalene Boligprosjekt AS som vi eier med H. Strøm Holding AS på 50/50 basis. Grunnet kapasitetsutfordringer i renseanlegg i Asker kommune, vil vi måtte avvente byggesøknad for disse ferdigregulerte områdene til dette er løst. 9 BOLIGPROSJEKTER UNDER UTVIKLING:

10 ØKONOMI Alle selskapene i konsernet har levert gode resultater i 2021. NBBO regnskapet for 2021 viser et årsresultat på kr 5.672.236,- og kr 9.392.912,- for konsernet. Resultatene foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for 2022 og konsernets strategiplan for årene fremover. NBBO er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning pr. 31.12.2021 på 37 MNOK. Egenkapitalen ble økt med henholdsvis kr 6.089.237,- og kr 9.809.912,- i NBBO og i konsernet i 2021. Egenkapitalandelen per 31.12.21 var 88,7% i morselskapet og 89,0% i konsernet, mot 83,1 % og 83,2 % per 31.12.2020. Dette betyr at både NBBO og hele konsernet er i en meget solid finansiell stilling. Selskapets finansielle risiko er først og fremst knyttet til utviklingen i boligmarkedet og prosjekter. NBBO Utbygging AS har et rammelån på 40 MNOK hos NBBO som det ikke var trukket på pr. 31.12.21. Morselskapet har ingen langsiktig gjeld. ÅRSRESULTAT 5.672.236,- KONSERN 9.392.912,- LIKVIDITETSBEHOLDNING 37 MNOK

ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge språk, religion og livssyn. NBBO arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. UNIVERSELL UTFORMING En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad NBBO har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas aktive valg for å sikre en universell utforming med mål om økt grad av tilgjengelighet. FORSKNING OG UTVIKLING Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i NBBO i året som har gått. PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av NBBO’s størrelse. 11

12 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I KONSERNET Ved utgangen av 2021 var det 64 ansatte inkludert vikarer i NBBO-konsernet fordelt på henholdsvis: • NBBO - 37 fast ansatte • NBBO Byggtek - 7 ansatte • NBBO Eiendomsmegling - 5 ansatte • NBBO Vaktmesterservice - 15 ansatte + ekstra ressurser i sesongtopper Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette området etterfølges. Sykefraværet i NBBO i 2021 var på 4,57% totalt. Dette er en reduksjon fra 5,40 % i 2020. Av totalt sykefravær utgjør langtidsfraværet (definert som sykdom i mer enn 16 dager) 3,05 %. Vi har sterkt søkelys på tiltak og tilrettelegging som gjør at sykefraværet blir lavere i årene fremover. FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTSIDRETTSLAG NBBO har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. NBBO BIL består av tre ansatte som velges blant de øvrige ansatte for to år av gangen. Bedriftsidrettslaget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot dokumentasjon. NBBO BIL blir årlig tildelt midler fra NBBO i henhold til vedtatt budsjett. I tillegg til bedriftsidrettslaget har NBBO også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud to ganger pr. måned som vi opplever som meget positivt for de ansatte i NBBO. På grunn av pandemien var imidlertid dette tilbudet stengt ned i store deler av 2021 men er igangsatt igjen fra og med februar 2022, og økt til å være et ukentlig tilbud. KOMPETANSEBYGGING Våre ansatte er NBBO sin viktigste ressurs. Som en betydelig leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for våre ansatte. NBBO ønsker hele tiden å påvirke og legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kompetanse til beste for selskapet. NBBO satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjenester i vårt nedslagsfelt. MEDLEMSUTVIKLING I NBBO I 2021 fikk NBBO 1 405 nye medlemmer. Med 791 som meldte seg ut i løpet av året førte det til at NBBO hadde totalt 31.230 medlemmer ved årets utgang. Antallet av yngre medlemmer steg også pent i løpet av året, noe som betyr at 8 462 av NBBOs medlemmer nå er 30 år eller under. Det tilsvarer ca. 27% av medlemsmassen. Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har en målsetning om en tilvekst på ytterligere ca. 1.500 nye medlemmer i løpet av 2022. FAKTA OM NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) eies av våre 31.230 medlemmer (pr.31.12.2021). Vi har vårt nedslagsfelt i Drammensregionen og nærliggende kommuner. NBBO er organisert med to linjeavdelinger samt fem underliggende heleide datterselskaper. Datterselskapet NBBO Utbygging AS har pr. 31.12.2021 eierskap i 9 selskaper. Syv av disse selskapene eies med 50 %. Utover dette har NBBO eierinteresser i Boligbanken AS (25% eierskap) sammen med Boligbyggelaget Romerike (BORI), Asker & Bærum Boligbyggelag AS, Haubo AS og en rekke mindre aksjonærer. Boliginkasso AS sammen med BORI BBL (50% eierskap) og NABO AS. NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsetningene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar 2024. Vi opplever god oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. VÅRT KUNDELØFTE Vi har erfaringen, organisasjonen og systemene til å være den beste støttespilleren for økt trivsel der du bor.

13 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Visjonen til NBBO er «NBBO – Der folk trives». NBBO skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å: • Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. • Levere boligtilknyttede tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. • Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler.

En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å være en støttespiller for å skape gode bomiljøer og opplevelser i regionen vår. I jubileumsåret 2021 lanserte vi derfor sponsorprogrammet «NBBO Gir Tilbake». Programmet støtter store og små tiltak innen kultur, nærmiljø, idrett og bomiljø. I 2021 delte vi ut nesten 300.000 kr til 30 lokale organisasjoner og boligselskap. Sponsorprogrammet videreføres i 2022. NBBO GIR TILBAKE 14 FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i NBBO. Forkjøpsretten baserer seg på ansiennitet og gir et medlem muligheten å tre inn i et bud og dermed gå foran og kjøpe boligen i NBBO sine tilknyttede borettslag. Totalt ble forkjøpsretten benyttet i 20 % av eierskiftene i våre tilknyttede borettslag i 2021. Medlemskapet i NBBO skal lønne seg både når det kommer til å bruke forkjøpsretten på nye og eksisterende boliger, og ved at man sparer inn medlemskontingenten gjennom bruken av vårt fordelsprogram. FORDELSPROGRAM Et av formålene våre som boligbyggelag er at vi skal fremme gode medlemsfordeler. I jubileumsåret 2021 tok vi flere spennende initiativer. På vårparten bidro NBBO til at Drammen tok i bruk Spiraltoppen som festivalplass. Medlemmene gjorde god bruk av tilbudet, der de fikk forkjøpsrett til billettene og nesten halvparten av billettene ble kjøpt av NBBO-medlemmer. På høsten arrangerte vi konsert med Sølvguttene i Drammens Teater. Det ble helt utsolgt og medlemmene fikk også her forkjøpsrett til billettene. Også Utekino på torget ble gjennomført med støtte fra NBBO. Her var det meget lav billettpris, slik at det ikke skulle bli en økonomisk begrensning å delta. NBBO har i dag avtale med mer enn 30 ulike samarbeidspartnere innen bygg og bolig, strøm og kultur. I 2021 ble fordelene godt brukt i særdeleshet innen kategoriene bygg, bolig og strøm. Også på kulturområdet ble det godt brukt de perioder av året det ikke var korona. I en undersøkelse gjennomført blant medlemmene høsten 2021 kom det frem at medlemmene kjenner godt til fordelene og ca 50% av medlemmene bruker de aktivt. For å gjøre det enklere for medlemmene å bruke fordelene og KULTUR, NÆRMILJØ, IDRETT OG BOMILJØ DET BLE I 2021 DELT UT NESTEN 300.000 KR SPONSORPROGRAMMET VIDEREFØRES I 2022

alltid ha medlemskortet tilgjengelig kan de laste ned JOYN-appen, der medlemskortet er tilgjengelig. Appen hadde ved årsskiftet 2021-22 7500 brukere. Det var en vekst på ca 50% ift. året før. Av miljøhensyn sluttet vi i 2021 å sende ut fysiske medlemskort. Det har blitt godt tatt imot av medlemmene. Vi vil fremover styrke fordelsprogammet ytterligere – med særlig fokus på kulturelle opplevelser – og ved å øke kjennskapen til programmet blant medlemmene. MEDLEMSMAGASIN, NETTSIDER, eDM OG APP (JOYN) Medlemsmagasinet er sammen med nbbo.no, nyhetsbrev (/eDM), APP og sosiale medier de viktigste kommunikasjonskanalene mellomNBBO ogmedlemmene. Kommunikasjonen til medlemmene er i løpet av året blitt ytterligere styrket. Stort sett ukentlig har vi sendt ut eDM til alle medlemmer som har takket ja til det. Med utgangen av året var det totalt ca. 11.200 medlemmer. Vi har som mål at 50% av medlemmene skal gi sin aksept til dette og jobber med det løpende. Disse nyhetsbrevene er en god og sterk kommunikasjonskanal for NBBO, fordi ca. 45% av de som mottar eDM fra oss også åpner og leser den. Det ligger ca 20-25 prosentpoeng over markedsnormen. Medlemsbladet ble utgitt tre ganger i 2021. Opplaget er på 24.000. Magasinet blir sendt til samtlige medlemmer over 16 år, andre boligbyggelag og andre interessenter. Magasinet skal vise et bredt bilde av hva NBBO leverer av tjenester på tvers av selskapet, i tillegg til å levere stoff om interiør, mat, boligprosjekter og fordelsprogrammet. Etter ønske fra medlemmene har vi styrket bladet digitalt i 2021. Det utvikles flere digitale artikler med innhold som er utdypende ift det man kan lese i printutgavene. Bladet har også fått en enda større lokal fokus og er tilgjengelig digitalt og på print. Innhold fra bladet spres i sosiale medier, nyhetsbrev og på nbbo.no. 15 På høsten arrangerte vi konsert med Sølvguttene i Drammens Teater. Det ble helt utsolgt og medlemmene fikk også her forkjøpsrett til billettene. KONSERTARRANGØR FOR SØLVGUTTENE

FORRETNINGSFØRSEL OG RÅDGIVNING Vår forvaltningsvirksomhet har hatt en stabil vekst de siste årene. Samlet forvalter vi 15.190 boliger ved utgangen av 2021. Dette er en nedgang fra 15.425 boliger i 2021. Vi opplever nå en økende konkurranse om våre forvaltningskunder. Vi har derfor mistet noen boligsameier som kunder, men vi har også gjennom året sikret oss avtaler om forvaltningen av store kommende store prosjekter med flere forvaltningsoppdrag inkludert bla. Svanegangen og Pålsøya park som vil gi oss vekst i årene fremover. Vi får gode tilbakemeldinger på kvaliteten på det arbeidet som gjøres for boligselskapene våre. Forvaltningsområdet i NBBO kjennetegnes av høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber for at våre boligselskap skal få best mulig rådgivning og støtte. Vi skal være en støttespiller for styrene i boligselskapene og jobber for å bidra til at styrene skal få en best mulig hverdag. På den måten sørger vi for at styrene i boligselskapene ivaretar sine boligverdier og bomiljøet på en god måte. Vi tilbyr et totalkonsept som inkluderer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel, sydd sammen i en forretningsførerkontrakt. Avdelingen arbeider kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet slik at vi sikrer en god kvalitet og service til våre boligselskaper også i fremtiden. 16 PORTALEN Portalen har lenge vært et viktig verktøy i vår forretningsførsel. Fra å være en enkel portal for å godkjenne fakturaer og finne regnskapsrapporter og nøkkeltall fra regnskapet og boligselskapet generelt, er Portalen videreutviklet med bla. tilgang til skjema, fagstoff, mulighet til å avholde styremøter / generalforsamlinger samt andre hjelpemidler for styrearbeidet i boligselskapene. Høsten 2021 ble det gjennomført en ansiktsløfting og planen er at enda flere oppgaver skal kunne utføres i portalen i tiden fremover EIERSKIFTER OG INFOLAND Det ble registrert 1272 eierskifter i våre boligselskaper i 2021. Dette inkluderer også familieoverdragelser. I 2020 behandlet NBBO 1158 eierskifter. NBBO leverer boligopplysninger i tilknytning til disse eierskiftene via innholdsleverandøren Infoland. Disse bestillingene blir levert innen en frist på tre virkedager. Fakta om virksomhetsområdene NBBO UTBYGGING AS NBBO Utbygging AS (NUAS) ble stiftet 25.10.2004 og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr. 2.000.000,- med NBBO som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter som gjennomføres i regi av eller der Nedre Buskerud Boligbyggelag deltar som deleier, realiseres gjennom NBBO Utbygging AS eller der selskapet har eierinteresser. Da alle boligprosjektene NUAS er engasjert i nå gjennomføres i samarbeid med andre i egne SP-selskaper, vil inntektene av virksomheten i all vesentlig grad komme som utbytte fra disse. Drifts- og årsresultatene i selskapet vil derfor ble preget av dette og variere over tid. Selskapet fikk et overskudd etter skatt i 2021 på kr 6.988.417,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Steinar Kjærnli, Tor Engebakken og Arne Riise. Daglig leder er Tor Engebakken som også er utbyggingssjef i NBBO. NBBO BYGGTEK AS NBBO Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Boligbyggelag, Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier Annet (aksjeselskap / stiftelse mv.) Sum totalt OVERSIKT OVER FORRETNINGSFØRERVIRKSOMHETEN I NBBO PR. 31.12.2021 9308 1562 4126 194 15190 Antall boliger til forvaltning 208 52 129 25 414 Antall boligselskap Boligselskap

17 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Årsresultat etter skatt SAMLET OVERSIKT OVER RESULTATENE I DATTER-SELSKAPENE 9.489.624 9.314.278 175.346 226.837 NBBO Eiendomsmegling 0 1.902.583 -1.902.583 6.988.417 NBBO Utbygging Selskap NBBO Byggtek 10.456.345 9.266.448 1.189.896 932.419 NBBO Vaktmester Service 18.744.924 17.859.987 884.937 661.349 DBBL Eiendomsselskap 3.227.114 1.619.562 1.607.552 1.224.719 Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble NBBO eneaksjonær fra årsskiftet 2007. Selskapets aksjekapital er på kr. 1.000.000,- 2021 ble et godt år for NBBO Byggtek men med et noe lavere resultat enn i 2020. Det ventes et godt marked framover og det er også ansatt to nye medarbeidere i selskapet vinteren 2022. NBBO Byggtek AS fikk et årsresultat etter skatt i 2021 på kr. 932.419, - Styret i NBBO Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som styremedlemmer. Daglig leder er Rune Tollefsen. NBBO EIENDOMSMEGLING AS Selskapet ble stiftet 20.02.1995. Den gang ble selskapet etablert somDrammensmegleren. Selskapet kom senere inn i Garantikjeden. Selskapet er fortsatt med i Garantikjeden, men benytter nå samme navn og profil som NBBO. NBBO Eiendomsmegling har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning innen fast eiendom. Selskapets aksjekapital er kr 100.000,- med NBBO som eneaksjonær. Foruten å drive eiendomsmegling har selskapet også en viktig rolle som bidragsyter og selgere av våre nye boligprosjekter og vi er på denne måten en totalleverandør for realisering av nye boliger. NBBO eiendomsmegling solgte samlet 198 boliger i 2021. Dette er noe lavere enn i 2020 men så har det også vært en megler mindre ansatt i selskapet i store deler av 2021. Vi anser derfor resultatet som tilfredsstillende. Selskapet ønsker å ansette en ny eiendomsmegler så raskt som mulig. Markedsandelen på salg av tilknyttede borettslagsboliger økte i 2021. Årsregnskapet for 2021 viste et overskudd etter skatt på kr. 226.837,- Selskapet hadde ved årsskiftet 2021/2022 fem ansatte. Styret har i perioden bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) og Jan Morten Røkaas. Daglig leder er Jan Vidar Avdal. NBBO VAKTMESTER SERVICE AS NBBO Vaktmester Service AS er fra 2013 et 100 % heleid datterselskap av NBBO. Selskapet leverer servicetjenester til våre forvaltede boligselskaper og andre som har behov for denne typen tjenester. Selskapet har ved årsskiftet 2021/2022 15 faste ansatte medarbeidere. Årsregnskap for 2021 viser et årsresultat etter skatt på kr. 661.349, - Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Unn Hege Nordhagen og Steinar Kjærnli. Daglig leder er Håvard Rossvik. DRAMMEN BOLIGBYGGELAGS EIENDOMSSELSKAP AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS ble stiftet 4. mars 1996 og har som formål å eie og forvalte eiendommer og delta i annen beslektet virksomhet. Selskapet kjøpte Nedre Torggt. 5/7 i Drammen i 1996. Aksjekapitalen i selskapet er på kr 500.000,- med NBBO som eneaksjonær. Selskapets rolle er i første rekke å være huseier for NBBO sine kontorlokaler i Nedre Torggt. Bygget er derfor i hovedsak leid ut til NBBO og datterselskapene. Selskapets regnskap for 2021 viser et overskudd på kr 1.224.719,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Steinar Kjærnli og Øystein Størdal som også er daglig leder.

COVID-19 – KORONAPANDEMIEN Fra 12. mars 2020 har vi levd med pandemien som har preget oss alle. Vi var tidlig ute med å tilrettelegge med smitteverntiltak for å trygge ansatte og kunder. Pandemien har fått store konsekvenser for mange arbeidsplasser og mobiliteten i samfunnet. Allikevel har NBBO og datterselskapene vært i et marked som i mindre grad er påvirket av nedstengingen. Vi har hatt noen utfordringer i forhold til gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger, men vi har ikke hatt behov for å permittere noen ansatte i denne perioden. Følgelig har pandemien ikke påvirket de økonomiske resultatene i særlig grad. I denne perioden har det vært viktig å nå folk der de er og vi endret derfor en del på valg av kanaler og kommunikasjonsform. Det var også viktig for oss å støtte kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunnet så godt vi kunne for å bidra til å minske ulempene med pandemien. Som et konkret grep innførte vi også gratis innmelding for alle nye medlemmer. MØTER, REPRESENTASJON M.V. GENERALFORSAMLINGEN Møte for valg av delegerte fra medlemmer som ikke bor i tilknyttede borettslag ble avholdt digitalt 4. mai 2021. NBBOs ordinære generalforsamling ble avholdt 17. juni 2021 på Scandic Hotell Ambassadeur på Strømsø. Det møtte 43 delegerte fra 29 borettslag og 1 delegert som representerte de ikke boende medlemmene. Totalt var det 44 stemmeberettigede delegater representert. Videre møtte medlemmer fra styret, valgkomitéen, administrasjonen og en forslagsstiller. REVISOR Revisjonen utføres av BDO AS STYRET Styret har i 2021 avholdt 8 ordinære styremøter. Møtene er avholdt fysisk og på Teams. Det er behandlet 51 saker. Ved årsskiftet 2021/2022 består NBBOs styre av 4 kvinner og 3 menn. Varamedlemmene består av 2 kvinner og 1 mann. Styrets leder er mann. Styrets arbeidsutvalg er etablert for særlig å forberede saker til styret. Styrets arbeidsutvalg har bestått av Tore E. Hansen, Espen Ellingsen, Steinar Kjærnli og Jan Morten Røkaas. 18 STYRET Navn Posisjon Tore E. Hansen Leder Espen Ellingsen Nestleder Turid Jonassen* Styremedlem Arve Fjeld* Styremedlem Tora Tiedemann* Styremedlem Line G. Christiansen Styremedlem Johanne M. Karlander Juel Styremedlem DE TILLITSVALGTE I NBBO I PERIODEN 2020/2021 HAR VÆRT: *) På valg i 2022 og velges for 2 år. Mazhar Iqbal 1. varamedlem Sissel Gulbrandsen Heslien 2. varamedlem Linda Nielsen Ansattes vararepresentant VARAREPRESENTANTER TIL STYRET Vararepresentantene velges for ett år av gangen. Alle medlemmene og varamedlemmene i valgkomitéen velges for 1 år av gangen. VALGKOMITE Svenn Erik Fredriksen Leder Fjordparken borettslag Gulveig Nordalen Medlem Leder i Hovdeskogen borettslag Jonas Stabursvik Medlem Styremedlem Åshøgda borettslag Marit Andersen Medlem Selvbygg borettslag Line Grahl Christiansen Medlem Oppnevnt av styret VARAREPRESENTANTER Nils E. Stablum Varamedlem Fjellhagen borettslag I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag, Drammen, 27. april 2022 Line G. Christiansen Johanne M. Karlander Juel Tore E. Hansen Tora Tiedemann Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør

ÅRSREGNSKAP FOR 2021

20 Driftsinntekter 47 589 304 44 611 679 Salgsinntekter av varer og tjenester 1 83 351 186 80 771 109 13 789 264 12 057 107 Andre driftsinntekter 1 14 388 904 12 320 468 61 378 568 56 668 786 Sum driftsinntekter 97 740 090 93 091 577 Driftskostnader 1 245 822 1 290 121 Varekostnader 7 530 306 8 938 975 34 421 417 31 921 993 Lønnskostnader 2 57 162 878 53 946 284 205 682 204 116 Avskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 723 316 1 194 250 18 671 737 29 813 496 Andre driftskostnader 4 23 461 571 33 129 082 54 544 658 63 229 726 Sum driftskostnader 88 878 071 97 208 591 6 833 910 -6 560 940 Driftsresultat 8 862 019 -4 117 014 Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Resultat tilknyttet selskap 7 1 702 027 6 463 704 0 1 000 000 Inntekt på investering i datterselskap 0 0 112 795 156 478 Renteinntekter konsern 0 0 596 310 3 734 114 Finansinntekter 1 331 454 3 729 592 0 4 470 005 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0 2 413 431 177 Finanskostnader 39 307 467 720 706 692 -10 590 Netto finansposter 2 994 174 9 725 578 7 540 602 -6 571 530 Ordinært resultat før skattekostnad 11 856 193 5 608 564 1 868 366 1 961 744 Skattekostnad på ordinært resultat 5 2 463 281 2 774 034 5 672 236 -8 533 274 Ordinært resultat 9 392 912 2 834 530 5 672 236 -8 533 274 Årsresultat 6 9 392 912 2 834 530 Minoritetens andel av resultat 0 0 Majoritetenes andel av resultat 9 392 912 2 834 530 Sum 9 392 912 2 834 530 Oppskrivninger og overføringer: 5 672 236 -8 533 274 Overført til /fra annen egenkapital 8 5 672 236 -8 533 274 Sum oppskrivinger og overføringer 2020 2021 2020 2021 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP Note KONSERN

21 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 559 603 473 302 Utsatt skattefordel 5 2 436 034 2 147 147 1 100 000 0 Rettigheter 2 100 000 1 000 000 1 659 603 473 302 Sum immaterielle eiendeler 4 536 034 3 147 147 Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 4 953 730 5 041 986 464 841 640 883 Maskiner, inventar, transport midler o.l. 3 3 009 604 2 149 020 464 841 640 883 Sum varige driftsmidler 7 963 334 7 191 006 Finansielle anleggsmidler 4 679 934 4 679 934 Investering i datterselskap 7 0 0 80 348 295 7 116 668 Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet 7 84 221 241 18 088 087 521 739 521 739 Investering i aksjer og andeler 7 621 739 621 739 312 488 3 281 761 Lån til foretak i samme konsern 8 0 0 85 980 4 085 980 Andre langsiktige fordringer 8 34 339 546 40 857 807 85 948 436 19 686 082 Sum finansielle anleggsmidler 119 182 526 59 567 633 88 072 880 20 800 267 Sum anleggsmidler 131 681 894 69 905 786 Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål 0 0 Tomter til utbyggingsformål 4 583 386 4 583 386 0 0 Sum tomter til utbyggingsformål 4 583 386 4 583 386 Fordringer 6 673 352 1 610 279 Kundefordringer 12 421 307 7 728 256 252 626 1 344 816 Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag 0 0 2 227 002 2 209 348 Andre kortsiktige fordringer 3 704 139 9 993 869 9 152 980 5 164 443 Sum fordringer 16 125 446 17 722 125 Bankinnskudd og kontanter 37 116 497 110 118 391 Bankinnskudd og kontanter 9 63 081 098 126 406 665 37 116 497 110 118 391 Sum bankinnskudd og kontanter 63 081 098 126 406 665 46 269 477 115 282 834 Sum omløpsmidler 83 789 930 148 712 176 134 342 357 136 083 101 SUM EIENDELER 215 471 825 218 617 963 2020 2021 2020 2021 BALANSE PR. 31.12 MORSELSKAP Note KONSERN EIENDELER

22 Egenkapital Innskutt egenkapital 6 526 650 6 290 975 Andelskapital 6 6 526 650 6 290 975 6 526 650 6 290 975 Sum innskutt egenkapital 6 526 650 6 290 975 Opptjent egenkapital 112 663 727 106 810 165 Annen egenkapital 6 185 239 780 175 665 543 112 663 727 106 810 165 Sum opptjent egenkapital 6 185 239 780 175 665 543 Konsernets egenkapital 6 191 766 430 181 956 518 Minoritetens andel av egenkapital 0 0 119 190 377 113 101 140 Sum egenkapital 191 766 430 181 956 518 Gjeld Avsetning for forpliktelser 10 967 10 967 Pensjonsforpliktelse 2 10 967 10 967 10 967 10 967 Sum avsetning for forpliktelser 10 967 10 967 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 10 1 052 476 0 Sum langsiktig gjeld 1 052 476 0 Kortsiktig gjeld 5 458 117 1 000 689 Leverandørgjeld 6 712 436 2 298 635 4 018 049 3 788 019 Skyldige offentlige avgifter 6 562 911 6 133 118 1 954 743 2 392 319 Betalbar skatt 5 2 752 244 3 238 157 72 187 0 Gjeld til konsernselskap 0 0 3 637 917 15 789 967 Annen kortsiktig gjeld 6 614 361 24 980 568 15 141 013 22 970 994 Sum kortsiktig gjeld 22 641 952 36 650 478 15 151 980 22 981 961 Sum gjeld 23 705 395 36 661 445 134 342 357 136 083 101 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 215 471 825 218 617 963 2020 2021 2020 2021 BALANSE PR. 31.12 MORSELSKAP Note KONSERN GJELD OG EGENKAPITAL I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag, Drammen, 27. april 2022 Line G. Christiansen Johanne M. Karlander Juel Tore E. Hansen Tora Tiedemann Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2021 23

24 OPPLYSNINGER OM REGNSKAPSPRINSIPPER. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nedre Buskerud Boligbyggelag og følgende datterselskaper: NBBO Eiendomsmegling 100 % DBBL Eiendomsselskap AS 100 % NBBO Utbygging AS 100 % NBBO Byggtek AS 100 % NBBO Vaktmesterservice AS 100 % Aktiv Boligforvaltning AS 100% Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. DATTERSELSKAP/TILKNYTTET SELSKAP Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. DRIFTSINNTEKTER Inntekter fra leverte tjenester inntektsføres i den periode tjenesten utføres. Boligbyggelagets administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningstjenester ved nybygging inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Leieinntekter inntektsføres i leieperioden. Nybyggprosjekter gjennomføres i regi av single purpose selskaper som eies av NBBO Utbygging AS. Regnskapsføring i disse selskapene skjer i samsvar med NRS 2 - Anleggskontrakter. Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter. Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Til grunn for avskrivningsplaner ligger individuelle vurderinger av forventet økonomisk levetid. FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer og investeringer (eierandeler) i andre selskaper, herunder datterselskaper, er oppført til det laveste av antatt virkelig verdi og kostpris. PENSJONER Boligbyggelaget har kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Den årlige premien er basert på en andel av den ansattes lønn, og betalt premie er den endelige kostnaden for NBBO. SKATTER, SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT/ SKATTEFORDEL Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. KONTANTSTRØM Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko, kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid på maksimalt 3 måneder.

25 Note 1 – Driftsinntekter Opptjente inntekter, byggeprosjekter 1 096 178 327 536 1 220 178 780 500 Provisjon salg av nye og brukte boliger 0 0 9 489 624 10 329 144 Forvaltningstjenester 46 493 125 44 284 144 72 641 383 69 661 466 Org.messige inntekter/medlemskontigent 6 573 350 6 443 300 6 573 350 6 443 300 Andre driftsinntekter 7 215 914 5 613 806 7 815 554 5 877 167 Sum driftsinntekter 61 378 568 56 668 786 97 740 090 93 091 577 2020 2021 2020 2021 KONSERN NBBO Note 2 – Personalkostnader, godtgjørelser og pensjonskostnader (OTP) Antall årsverk sysselsatt: 37 38 66 66 Lønn, feriepenger med mer 24 592 093 23 672 308 42 250 801 40 676 508 Arbeidsgiver avgift 4 040 394 3 687 613 6 821 585 6 302 537 Pensjonskostnader 2 931 253 2 817 700 4 636 654 4 529 448 Andre lønns- og personalkostnader 2 857 677 1 744 373 3 453 838 2 437 792 Sum lønn og personalkostnader 34 421 417 31 921 993 57 162 878 53 946 284 2020 2021 2020 2021 KONSERN NBBO NBBO med tilhørende datterselskaper har valgt å benytte en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Forsikringen omfatter også premiefritak ved arbeidsudyktighet, uførepensjon og barnepensjonsdekning som ikke dekkes av innskudd til ordningen. I samråd med Storebrand Pensjonstjenester er det besluttet å ikke aktuarberegne denne da forpliktelsen anses uvesentlig. Totale kostnader til bedriftens innskuddsbaserte pensjonsordning har i 2021 vært kr 2.479.844. I denne summen inngår forsikringsselskapets administrasjonskostnader samt kostnader til forsikring for premiefritak ved uførhet. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder har vært kr 1.431.173. Daglig leder er på linje med de øvrige ansatte med i bedriftens pensjonsordning. Andel premie til pensjonsordningen inngår i nevnte sum. Daglig leder i NBBO har ingen bonusavtale. I 2 av datterselskapene er det bonusavtaler. I NBBO Eiendomsmegling AS er deler av avtalt godtgjørelse til daglig leder en bonus basert på selskapets resultater. Også i NBBO Vaktmester Service AS er det en avtale om resultatbasert bonus. I NBBO Vaktmester Service AS er samtlige fast ansatte inkludert i en slik resultatbasert bonusordning. NBBO har en avsetning i regnskapet for fremtidige pensjonsforpliktelse for 2 ansatte i tidligere Nedre Eiker Boligbyggelag. NBBO har selv beregnet nåverdien av disse forpliktelsene, dvs at de ikke er beregnet av aktuar. Godtgjørelser Styret Valgkomitèen Samlet Styrehonorarer 448 600 23 000 471 600

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=