NBBO Årsrapport 2021

21 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 559 603 473 302 Utsatt skattefordel 5 2 436 034 2 147 147 1 100 000 0 Rettigheter 2 100 000 1 000 000 1 659 603 473 302 Sum immaterielle eiendeler 4 536 034 3 147 147 Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 4 953 730 5 041 986 464 841 640 883 Maskiner, inventar, transport midler o.l. 3 3 009 604 2 149 020 464 841 640 883 Sum varige driftsmidler 7 963 334 7 191 006 Finansielle anleggsmidler 4 679 934 4 679 934 Investering i datterselskap 7 0 0 80 348 295 7 116 668 Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet 7 84 221 241 18 088 087 521 739 521 739 Investering i aksjer og andeler 7 621 739 621 739 312 488 3 281 761 Lån til foretak i samme konsern 8 0 0 85 980 4 085 980 Andre langsiktige fordringer 8 34 339 546 40 857 807 85 948 436 19 686 082 Sum finansielle anleggsmidler 119 182 526 59 567 633 88 072 880 20 800 267 Sum anleggsmidler 131 681 894 69 905 786 Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål 0 0 Tomter til utbyggingsformål 4 583 386 4 583 386 0 0 Sum tomter til utbyggingsformål 4 583 386 4 583 386 Fordringer 6 673 352 1 610 279 Kundefordringer 12 421 307 7 728 256 252 626 1 344 816 Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag 0 0 2 227 002 2 209 348 Andre kortsiktige fordringer 3 704 139 9 993 869 9 152 980 5 164 443 Sum fordringer 16 125 446 17 722 125 Bankinnskudd og kontanter 37 116 497 110 118 391 Bankinnskudd og kontanter 9 63 081 098 126 406 665 37 116 497 110 118 391 Sum bankinnskudd og kontanter 63 081 098 126 406 665 46 269 477 115 282 834 Sum omløpsmidler 83 789 930 148 712 176 134 342 357 136 083 101 SUM EIENDELER 215 471 825 218 617 963 2020 2021 2020 2021 BALANSE PR. 31.12 MORSELSKAP Note KONSERN EIENDELER

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=