NBBO Årsrapport 2021

27 Revisor revisjon 145 640 130 000 375 062 408 538 Revisor rådgivning 21 294 33 246 45 618 37 777 SUM 166 934 163 246 420 680 446 315 2020 2021 2020 2021 KONSERN NBBO HONORAR TIL REVISOR: Note 5 – Skattekostnader, midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt Betalbar skatt av inntekt 1 726 617 2 123 116 2 524 118 2 968 954 Endring utsatt skattefordel -86 300 -430 469 -288 887 -464 015 For mye / lite avsatt skatt tidligere år -77 -105 -77 -105 Formuesskatt, betalbar 227 473 264 453 227 473 264 453 Skatt på konsernbidrag og utbytte 653 4 749 653 4 749 Årets skattekostnad i resultatregnskapet 1 868 366 1 961 744 2 463 281 2 774 034 2020 2021 2020 2021 KONSERN NBBO Skattegrunnlaget Resultat før skatt, inkl resultatandel tilkn. selsk. 7 540 602 12 028 581 Resultatandel tilknyttede selskap 6 381 384 Intern fortjeneste, eliminert i konsernregnskapet -124 000 Endring i midlertidige forskjeller 392 274 174 981 Permanente forskjeller -84 617 -8 009 120 Skatt av årets inntekt 7 848 259 1 726 617 10 451 826 2 524 118 Skattepliktig formue 151 648 443 227 473 151 648 443 227 473 Skatt på konsernbidrag og utbytte 653 653 Betalbar skatt i balansen 1 954 743 2 752 245 Skatt Grunnlag KONSERN NBBO Årets betalbare skatt fremkommer som følger: Skatt Grunnlag Note 4 – Godtgjørelse til revisor Varige driftsmidler 135 028 93 872 -1 322 177 -1 120 957 Fordringer -1 931 250 -2 305 000 -2 031 250 -2 420 000 Gevinst- og tapskonto, kortsiktig gjeld -113 159 -90 527 -790 843 -778 294 Pensjonsforpliktelser -241 994 -241 994 -241 994 -241 994 Netto forskjeller -2 151 375 -2 543 649 -4 386 264 -4 561 245 Skattemessig fremførbart underskudd 0 0 -5 572 221 -6 857 188 Skattered. forskj. som ikke kan utlignes 0 0 198 733 345 557 Sum midlertidige forskjeller -2 151 375 -2 543 649 -9 759 752 -11 072 876 Utsatt skattefordel av midlertidig forskjell -473 303 -559 603 -2 147 147 -2 436 035 Pr. 31.12. Pr. 01.01. KONSERN NBBO Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt: Pr. 31.12. Pr. 01.01.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=