NBBO Årsrapport 2021

12 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I KONSERNET Ved utgangen av 2021 var det 64 ansatte inkludert vikarer i NBBO-konsernet fordelt på henholdsvis: • NBBO - 37 fast ansatte • NBBO Byggtek - 7 ansatte • NBBO Eiendomsmegling - 5 ansatte • NBBO Vaktmesterservice - 15 ansatte + ekstra ressurser i sesongtopper Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette området etterfølges. Sykefraværet i NBBO i 2021 var på 4,57% totalt. Dette er en reduksjon fra 5,40 % i 2020. Av totalt sykefravær utgjør langtidsfraværet (definert som sykdom i mer enn 16 dager) 3,05 %. Vi har sterkt søkelys på tiltak og tilrettelegging som gjør at sykefraværet blir lavere i årene fremover. FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTSIDRETTSLAG NBBO har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. NBBO BIL består av tre ansatte som velges blant de øvrige ansatte for to år av gangen. Bedriftsidrettslaget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot dokumentasjon. NBBO BIL blir årlig tildelt midler fra NBBO i henhold til vedtatt budsjett. I tillegg til bedriftsidrettslaget har NBBO også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud to ganger pr. måned som vi opplever som meget positivt for de ansatte i NBBO. På grunn av pandemien var imidlertid dette tilbudet stengt ned i store deler av 2021 men er igangsatt igjen fra og med februar 2022, og økt til å være et ukentlig tilbud. KOMPETANSEBYGGING Våre ansatte er NBBO sin viktigste ressurs. Som en betydelig leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging for våre ansatte. NBBO ønsker hele tiden å påvirke og legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kompetanse til beste for selskapet. NBBO satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjenester i vårt nedslagsfelt. MEDLEMSUTVIKLING I NBBO I 2021 fikk NBBO 1 405 nye medlemmer. Med 791 som meldte seg ut i løpet av året førte det til at NBBO hadde totalt 31.230 medlemmer ved årets utgang. Antallet av yngre medlemmer steg også pent i løpet av året, noe som betyr at 8 462 av NBBOs medlemmer nå er 30 år eller under. Det tilsvarer ca. 27% av medlemsmassen. Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har en målsetning om en tilvekst på ytterligere ca. 1.500 nye medlemmer i løpet av 2022. FAKTA OM NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) eies av våre 31.230 medlemmer (pr.31.12.2021). Vi har vårt nedslagsfelt i Drammensregionen og nærliggende kommuner. NBBO er organisert med to linjeavdelinger samt fem underliggende heleide datterselskaper. Datterselskapet NBBO Utbygging AS har pr. 31.12.2021 eierskap i 9 selskaper. Syv av disse selskapene eies med 50 %. Utover dette har NBBO eierinteresser i Boligbanken AS (25% eierskap) sammen med Boligbyggelaget Romerike (BORI), Asker & Bærum Boligbyggelag AS, Haubo AS og en rekke mindre aksjonærer. Boliginkasso AS sammen med BORI BBL (50% eierskap) og NABO AS. NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsetningene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar 2024. Vi opplever god oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. VÅRT KUNDELØFTE Vi har erfaringen, organisasjonen og systemene til å være den beste støttespilleren for økt trivsel der du bor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=