NBBO Årsrapport 2021

20 Driftsinntekter 47 589 304 44 611 679 Salgsinntekter av varer og tjenester 1 83 351 186 80 771 109 13 789 264 12 057 107 Andre driftsinntekter 1 14 388 904 12 320 468 61 378 568 56 668 786 Sum driftsinntekter 97 740 090 93 091 577 Driftskostnader 1 245 822 1 290 121 Varekostnader 7 530 306 8 938 975 34 421 417 31 921 993 Lønnskostnader 2 57 162 878 53 946 284 205 682 204 116 Avskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 723 316 1 194 250 18 671 737 29 813 496 Andre driftskostnader 4 23 461 571 33 129 082 54 544 658 63 229 726 Sum driftskostnader 88 878 071 97 208 591 6 833 910 -6 560 940 Driftsresultat 8 862 019 -4 117 014 Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Resultat tilknyttet selskap 7 1 702 027 6 463 704 0 1 000 000 Inntekt på investering i datterselskap 0 0 112 795 156 478 Renteinntekter konsern 0 0 596 310 3 734 114 Finansinntekter 1 331 454 3 729 592 0 4 470 005 Nedskrivning finansielle anleggsmidler 0 0 2 413 431 177 Finanskostnader 39 307 467 720 706 692 -10 590 Netto finansposter 2 994 174 9 725 578 7 540 602 -6 571 530 Ordinært resultat før skattekostnad 11 856 193 5 608 564 1 868 366 1 961 744 Skattekostnad på ordinært resultat 5 2 463 281 2 774 034 5 672 236 -8 533 274 Ordinært resultat 9 392 912 2 834 530 5 672 236 -8 533 274 Årsresultat 6 9 392 912 2 834 530 Minoritetens andel av resultat 0 0 Majoritetenes andel av resultat 9 392 912 2 834 530 Sum 9 392 912 2 834 530 Oppskrivninger og overføringer: 5 672 236 -8 533 274 Overført til /fra annen egenkapital 8 5 672 236 -8 533 274 Sum oppskrivinger og overføringer 2020 2021 2020 2021 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP Note KONSERN

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=