NBBO Årsrapport 2022

Nedre Buskerud Boligbyggelag - Årsrapport 2022 2022

2 ÅRSRAPPORT FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG 2022 MILJØMERKET Trykksak 241 665 Et gledelig resultat av EPSI undersøkelsen fra høsten 2022, var at NBBO har Norges mest fornøyde medlemmer.

Innhold 1. Styrets beretning Hovedtrekk...........................................4 Boligbygging........................................8 Fakta om NBBO..................................12 Medlem...............................................14 Fakta om virksomhetsområdene......20 2. Årsregnskap Resultatregnskap...............................24 Balanse............................................ ...25 Noter til årsregnskapet.....................27 Kontantstrømanalyse........................37 3. Revisjonsberetning..................... 39 3

HOVEDTREKK 4 NBBO og datterselskapene våre ble i 2022 sertifisert som miljøfyrtårn. Det blir stadig større fokus på å finne gode og bærekraftige løsninger for boligselskapene og medlemmene våre generelt. På dette området skal vi fortsette å utvikle løsninger som er tilpasset det grønne skiftet og som vil være bærekraftige i årene fremover. For første gang siden 2019 var det mulig å gjennomføre generalforsamlingene i boligselskapene våre som normalt. Det var nok viktig for mange at vi kunne samles igjen på vanlig måte i et møterom i stedet for digitale møter. Våre forvaltningskonsulenter var veldig glade for igjen å kunne delta på ordinære generalforsamlinger på «gamlemåten». Selv om vi kom oss trygt igjennom generalforsamlingene også i pandemiårene så er det uten tvil bedre å behandle de mest krevende sakene i et fysisk møte. Det er likevel ikke tvil om at pandemien har ført til en raskere utvikling av digitale løsninger som våre kunder og ansatte vil nyte godt av i årene som kommer. Utviklingen i boligmarkedet i Drammensregionen var litt ulik gjennom året. Første halvår var det stor aktivitet med prisvekst og forholdsvis rask omsetning av boliger. Etter sommeren ble markedet mye tyngre. Hovedårsaken til dette er nok de økende rentene. Prisene i Drammensregionen steg med 3,7 % i 2022 mens boligprisene i Norge endte med en vekst på 1,5 % i 2022. Fremover må vi nok forvente et rolig marked i hvert fall første halvår av 2023. Når det gjelder byggevirksomheten i 2022 overleverte vi 27 rekkehusboliger i Granittlia i Solbergelva. Overleveringene ble gjennomført i tre etapper, den siste 15. desember. Boligene ble overlevert med svært få reklamasjoner og vi håper de nyinnflyttede finner seg godt til rette i sine nye hjem. Byggearbeidene i Nedre Tverrgate 3 i Mjøndalen sentrum (det gamle legesentret) ble igangsatt sommeren 2022. Her er fremdriften etter planen og vi har hatt en god start med godt salg så langt i prosjektet. Ellers jobber vi med flere utviklingsprosjekter, bl.a. et større nærings- og boligprosjekt i samarbeid med Fevang AS på Strømsø ved Clarion Collection Hotel Tollboden på nærmere 100 boliger. NBBO Vaktmester Service får gode tilbakemeldinger på kvaliteten som leveres. Allikevel hadde selskapet et svakere år i 2022. Dette skyldtes særlig kapasitetsutfordringer da noen ansatte gikk over til våre kunder i tillegg til en del sykefravær, bl.a. knyttet til Covid og influensa. Selskapet er i ferd med å rekruttere nye håndverkere og med de ressursplaner selskapet har lagt for 2023 er målet å komme opp i tilsvarende omsetning og resultater som i 2021. Særlig vil det være viktig å legge til rette for en jevnere ressursbelastning gjennom året. Planen er fortsatt å videreføre strategien med å ansette faglærte framover (snekkere, malere, gartnere mv.). I tillegg til vår vaktmestervirksomhet gjør dette oss mer fleksible og i stand til å ta flere typer oppdrag. På sikt vil dette gi NBBO Vaktmester Service flere ben å stå på. Vår eiendomsmegler NBBO Eiendomsmegling har de siste årene hatt en målsetting om å øke markedsandelen av boliger solgt i borettslagene våre. De hadde et godt 1. halvår i 2022 og klarte å fastholde den oppnådde markedsandelen på 6% i våre områder totalt og 13% på borettslag. Videre utover i året ble markedet en del roligere med færre salg totalt og lengre omsetningstid pr. bolig. Fordi det totale boligsalget falt, fikk vårt eiendomsmeglerforetak underskudd i 2022. Selskapet jobber videre med målsettingen om å ytterligere øke vår markedsandel i 2023. Målsetningen om å være best på borettslagsmegling er sterk og naturlig for alle oss i NBBO. Eiendomsmegling skal utnytte den kunnskapen NBBO har som forvalter og forretningsfører for våre boligselskaper. NBBO kjenner markedet Et nytt år er historie og helt kort kan vel 2022 oppsummeres som et krevende år på mange måter. I fjor vinter ble alle begrensninger etter Covid-pandemien opphevet, og vi kunne endelig samles igjen. Alt så lyst ut. Så fikk vi isteden nye mørke skyer på horisonten når Russland valgte å invadere Ukraina og gå til krig. Dette snudde opp ned på mye i verden og siden har vi opplevd stadig økende priser på varer og tjenester. Samtidig har vi hatt en strømkrise som ble forsterket som følge av krigen på toppen av økende renter. Alt dette gjør at folk flest har fått mindre å rutte med i løpet av året. Vi tror nok dessverre dette vil vedvare en stund til. Heldigvis og til tross for alle disse krevende utfordringene opplever NBBO vekst i antall medlemmer og forvaltningsoppdrag. Det skal vi være veldig godt fornøyde med. Styret takker alle ansatte for den utmerkede innsatsen som alle sammen har gjort i løpet av året. Økonomisk har NBBO oppnådd et godt resultat dette året. Vi er også stolte av at Boligbanken ASA har gjennomført sitt første hele driftsår på en god måte. Også utbyggingsselskapet vårt (NUAS) samt Eiendomsselskapet vårt har overskudd i 2022. STYRETS ÅRSBERETNING 2022

og styrene som forvalter boligmassen vår best av alle. Vi må nok forvente et svakere boligmarked i våre områder det kommende året. Imidlertid har regionen vår netto tilflytting og det vil være et økende behov for nye gode boliger med gode kvaliteter. Det blir stadig sterkere fokus på gjenbruk og bærekraftige løsninger. Samtidig må vi forvente økende renter og generelt høyere kostnader noe som vil moderere boligprisene. Totalt sett så tror vi det kan bli en moderat prisnedgang for boliger i våre områder det kommende året. Boliger må folk ha, og vårt mål er at flest mulig av våre medlemmer får mulighet til å kjøpe seg sin egen bolig. Borettslagsmodellen er etter vår mening den beste måten å bo sammen på. Gjennom borettsslagsmodellen jobber vi med å legge til rette for nye løsninger som kan hjelpe enda flere førstegangskjøperne inn i boligmarkedet, Del-eie av bolig eller leie til eie er sentralt her. NBBO ønsker å levere boliger som dekker et bredt spekter slik at vi har et tilbud til alle våre medlemmer – både yngre og eldre. Vår forvaltningsvirksomhet har opplevd økende konkurranse de siste årene. Både fra andre Boligbyggelag og eksterne forretningsførere. For året 2022 opplevde vi likevel en god vekst på dette området. Vi har inngått et ti-talls nye oppdrag på forretningsførsel. Dette er både nye boligselskaper og boligselskaper i drift. Særlig er det hyggelig at boligselskaper kommer tilbake etter å ha forsøkt andre forretningsførere i en periode. Totalt forvaltet vi 15.426 boliger ved årsskiftet 2022/23. Etter to år preget av Covid 19 var det endelig mulig å avholde årets generalforsamling på vanlig måte igjen. Det tror vi de aller fleste satte pris på. Det var nok også en god del saker som var utsatt i denne perioden i påvente av at man kunne avholde fysiske møter igjen. Det var derfor ekstra mange saker å behandle på årsmøtene i 2022. Det var en periode mange lange møter og kvelder for våre ansatte, men vi er veldig glade for at vi kom trygt gjennom denne perioden til beste for alle boligselskapene vi forvalter. 5 Administrerende direktør Steinar Kjærnli Tore E. Hansen Trude Williamson Johanne M. Karlander Juel Turid Jonassen Arve Fjeld Espen Ellingsen Line G. Christiansen STYRET I NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG

6 FREMTIDSUTSIKTER NBBO skal fortsette å bygge gode hjem for alle våre medlemmer. I tillegg til boligbygging skal vi skape verdi av medlemskapet ved å være aktuelle på mange ulike områder. Alle våre medlemmer skal kjenne til at medlemskapet i NBBO er en investering som kan være både lønnsom og viktig. Medlemsprogrammet vårt med satsing på kultur og gode avtaler med aktuelle leverandører er en viktig del av dette arbeidet. Vi jobber fortløpende med å utvikle nye attraktive tomter til våre kommende boligprosjekter. Vi skal tilby våre medlemmer attraktive boliger med god kvalitet. Vi forventer en litt roligere periode i 2023 men jobber med å lansere 1-2 nye prosjekter i løpet av 2024. Vår målsetning om å bygge 100 boliger i året i gjennomsnitt står fast og vår målsetning er at vi skal bygge boliger for alle våre medlemmer i alle livsfaser. SAMARBEID MED ANDRE BOLIGBYGGELAG 2022 ble første ordinære driftsår for Boligbanken ASA. NBBO eier Boligbanken sammen med tre andre boligbyggelag og noen mindre aksjonærer. BORI BBL er største eier mens NBBO er nest største eier med 25 % eierandel. Allerede første driftsår klarte Boligbanken et fint overskudd på MNOK 22,78. Boligbanken blir viktig for oss i årene fremover og skal sikre NBBO og våre boligselskaper stabilt gode lånebetingelser i konkurransen med andre banker og finansieringsinstitusjoner. Historisk sett har borettslag fått gode lånebetingelser i gode tider, mens det har vært mere utfordrende i krevende tider som bla. under finanskrisen på 2000 tallet. Med Boligbanken vil vi være sikret en bank som har fokus på oss og våre kunder (boligselskapene) uavhengig av hvordan det står til i bankmarkedet generelt. Mange boligselskaper har allerede fått lån i banken og mange har fått tilbud eller vil få det i løpet av det kommende året. For å lykkes må Boligbanken være konkurransedyktig. Det har vi fått til ved å ha gode og tilrettelagte løsninger sammen med forvalterne våre som hjelper boligselskapene med å etablere lån og sparekonto. Det skal alltid være rask saksbehandlingstid og rask behandling fra lånesøknad til lånetilsagn. Forrykende konsert med Hellbillies på Union Scene i oktober Foto: Stine Heimsvik.

7 Banken som nå er etablert i markedet vil i løpet av 2023 invitere nye boligbyggelag inn som eiere og kunder i banken via en emisjon. En slik vekst vil være med på å trygge fremtiden til både banken og boligbyggelagene som kommer med. Boligbanken vil da også være en god og trygg samarbeidspartner for boligselskap i hele landet i årene fremover. BONO Oppgjør AS som vi eier sammen med fem andre Boligbyggelag (Landsbysamarbeidet) leverer oppgjørstjenester til eiendomsmeglere. Resultatet for 2022 er preget av at det har vært en del færre omsetninger denne høsten. Det er viktig for oss at vi har en trygg og god oppgjørspartner som sørger for at alle transaksjoner i forbindelse med eierskifter går riktig for seg. Selskapet vil i det kommende året arbeide videre med å markedsføre sine tjenester for andre boligbyggelag og meglerselskaper. Boliginkasso AS som vi eier sammen med BORI, hadde et stabilt godt år i 2022. Selskapet har tre ansatte. Boliginkasso sørger for innkrevingen av utestående felleskostnader på vegne av boligselskapene i BORI og NBBO. Boliginkasso AS arbeider også for å knytte til seg nye boligbyggelag og vi fikk i løpet av året med boligbyggelaget BoMidt BBL (Trøndelag) som ny kunde. Selskapet arbeider videre med å tilknytte seg enda flere boligbyggelag som kunder. Boligfaktura AS eier vi sammen med ABBL og dette selskapet har to ansatte. Selskapet er ansvarlig for fakturering av krav til boligselskapene (felleskostnadene). NBBO har generelt et godt samarbeid med mange Boligbyggelag. Det er viktig for oss å få impulser fra andre for å fange opp utviklingen og trender på landsbasis. Det gjør at vi her i NBBO også utvikler oss videre. I årene fremover skal vi sammen med våre samarbeidspartnere i andre BBL jobbe godt sammen for å utvikle enda bedre tjenester til glede for våre medlemmer og kunder. Medlemsprogrammet med satsing på kultur og gode avtaler er en viktig del av dette arbeidet. ET MEDLEMSKAP I NBBO ER EN INVESTERING Askepott på Brageteatret, eksklusivt for medlemmer i november Daniel Kvammen begeistret publikum på Toppen av Drammen i juni

Alle våre boligprosjekter gjennomføres gjennom egne prosjektselskaper hvor vårt datterselskap NBBO Utbygging AS er medeier, i stor grad med 50% eierskap. GRANITTLIA I SOLBERGELVA På Granittlia i Solbergelva ble 27 rekkehusleiligheter på 128 m2 med store terrasser ferdigstilt i løpet av 2022. Boligene ligger solfylt til mot skogen i Solbergelva, om lag 250 meter nord-øst for Ulverud gård og Gamle Riksvei og ca. 7 km fra Drammen sentrum. Tilbakemeldingene fra de som har flyttet inn er gode og det er så langt kommet inn få reklamasjoner. Detter er vi meget godt fornøyd med. Prosjektet har vært et samarbeid på 50/50 basis med TIMB Eiendom AS. Det er Granittlia Utvikling AS som har vært byggherre og selger av boligene. Som en del av prosjektet er det også bygget første del av en ny tilfartsvei fra Gml. Riksvei. Dette betyr at det dersom planmyndighetene legger til rette for det vil bli mulig å utvikle flere boligprosjekter i dette området i årene fremover. NT3 I MJØNDALEN SENTRUM Byggearbeidene for dette borettslagsprosjektet med 39 andelsboliger og næringsarealer i 1. etg. ble igangsatt sommeren 2022. Arbeidene er godt i rute med en forventet ferdigstillelse rundt nyttår 2023/24. Dette er eiendommen der Nedre Eiker Legesenter holdt til og som ligger meget sentral og åpent til i Mjøndalen sentrum nære kollektivknutepunkter. Salget har vært meget godt og ved nyttår 2022/2023 var det solgt 25 leiligheter. Det er Nedre Tverrgate 3 Holding AS som er byggherre og selger av boligene. Dette er et selskap vi eier på 50/50 basis sammen med Ruba Invest AS, som igjen eies av Gigant Gruppen AS og Millennium Holding AS med 50% av hver. 8 Arbeidene med NT3 i Mjøndalen sentrum er godt i rute, med en forventet ferdigstillelse rundt nyttår 2023 / 24. BOLIGBYGGING

DESILITEREN PÅ STRØMSØ Dette er en kvartalsutbygging ved siden av Clarion Hotell Tollboden mellom Tollbugata og Dr. Hansteinsgate. Det er to verneverdige bygg i prosjektet (verneklasse b) og det er planlagt 4-500 m2 næring 1. etg i hovedsak mot Dr. Hansteinsgate. Utover de verneverdige byggene og næringsarealene er det planlagt å bygge litt i underkant av 100 boliger i prosjektet. Vi har inngått en samarbeidsavtale med Fevang AS på 50/50 basis for utvikling av dette bolig- og næringsprosjektet. Reguleringsforslaget er godkjent av Drammen kommune, selv om det har kommet en klage på vedtaket fra nabo. Tidspunktet for lansering av prosjektet er ikke avklart både grunnet dette forholdet, boligmarkedet og entreprisekostnadene. Vårt ønske er å lansere prosjektet høsten 2023, men det er mest sannsynlig våren 2024. Dette blir et stort og spennende prosjekt sentralt på Strømsø med fin beliggenhet og kort avstand til alt av kollektivtilbud. BANKBYGGET I LIERBYEN Prosjektet ligger i Hegsbroveien 52 sentralt i Lierbyen like ved Elvebredden Park som vi ferdigstilte i 2021. Dette bolig- og næringsprosjektet utvikles også i samarbeid med Gigant Gruppen AS gjennom Bankbygget Lier AS. Vi har derfor sammen etablert Bankbygget Utvikling AS på 50/50 basis som vil bli byggherre og selger av boligene i prosjektet. Eiendommen ligger innenfor sentrumsplanen i Lier hvor kommunen er i sluttfasen med reguleringsarbeidet (førstegangsbehandlet). Vi har vært i dialog og gitt innspill i reguleringsprosessen. Arbeidet med bygge (ramme-) søknaden planlegges i løpet av våren 2023. Vi håper å kunne bygge noe i overkant av 70 boliger i dette prosjektet. HOLLENDERKOLLEN Dette er en eiendom på Tangen i Drammen på ca. 7,0 da. som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Bak prosjektet står Hollenderkollen Utvikling AS (HU) som vi eier sammen med Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS (DKE) og Urban Compact Living AS (UCL) med henholdsvis 45, 45 og 10 % prosent hver. HU ervervet eiendommen fra Drammen kommune gjennom DKE og har siden starten av 2018 arbeidet med detaljreguleringen av denne. Etter flere ulike planforslag vedtok kommunestyret i møte 4. mai 2021 å avsette arealet til friområde i ny kommuneplan. Pågående planarbeid er derfor avsluttet og de økonomiske konsekvensene av dette er ikke avklart. Prosess for innløsning av tomten kan ikke starte før arealdelen i kommeplanen er vedtatt. GULSKOGEN På Rød øst og vest har vi tidligere kjøpt to eiendommer fra private grunneierne på 26 dekar. Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS eier også to eiendommer på samme sted på omtrent samme størrelse og vi har inngått avtale om å utvikle disse eiendommene sammen. Vi har sendt et planinitiativ for Rød Øst. Begge eiendommene vil etter all sannsynlighet bli videreført til boligformål arealdelen i kommuneplanen. Sammen med OBOS Block Watne AS har vi en opsjonsavtale med Stormoen gård om utvikling av boliger. Eiendommen på Stormoen var avsatt til boligformål i kommunens arealdel. Det er stor sannsynlighet for at store deler av denne eiendommen blir tilbakeført til landbruk (LNF) i arealdelen. Hele boligområdet på Gulskogen har et rekkefølgekrav om bl.a. en jernbaneundergang og vi håper at dette kan løses ved samarbeid mellom Bane NOR, de øvrige grunneierne og kommunen. SPIKKESTAD I dette prosjektet har vi et samarbeid med H. Strøm Holding AS ved jernbanestasjonen på Spikkestad med et potensiale på rundt 200 boliger. Vi har etablert Spikkestadkvartalene Boligprosjekt AS som vi eier med H. Strøm Holding AS på 50/50 basis. Grunnet kapasitetsutfordringer i renseanlegg i Asker kommune, vil vi måtte avvente byggesøknad for disse ferdigregulerte områdene til dette er løst. I tillegg til ovennevnte boligprosjekter jobber vi med flere utviklingsprosjekter, noen med lengre tidshorisont. 9 BOLIGPROSJEKTER UNDER UTVIKLING:

10 ØKONOMI Selskapene i konsernet har hatt litt ulik utvikling i resultatene i 2022. NBBO regnskapet for 2022 viser et årsresultat på kr 9.410.261,- p+og kr 23.447.977 for konsernet. Resultatene foreslås overført til annen egenkapital. I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjett for 2023 og konsernets strategiplan for årene framover. NBBO er i en sunn økonomisk og finansiell stilling, med en likvititetsbeholdning pr. 31.12.2022 på 45 MNOK. Egenkapitalen ble økt med henholdsvis kr 9.797.562 og kr 23.835.283 i NBBO og i konsernet i 2022. Egenkapitalandelen per 31.12.2022 var 93,5% i morselskapet og 93,2% i konsernet, mot 88,7% og 89,0% per 31.12.2021 Selskapets finansielle risiko er først og fremst knyttet til utviklingen i boligmarkedet og prosjekter. NBBO Utbygging AS har et rammelån på 40 MNOK hos NBBO som det ikke var trukket på pr. 31.12.22. Morselskapet har ingen langsiktig gjeld. ÅRSRESULTAT 9.410.261,- EGENKAPITALANDEL I KONSERN 93,2% LIKVIDITETSBEHOLDNING 45 MNOK

ARBEID MOT DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge språk, religion og livssyn. NBBO arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Dette er også nedfelt i våre etiske regler. UNIVERSELL UTFORMING En rekke lover og forskrifter inneholder bestemmelser om universell utforming. I den grad NBBO har påvirkningskraft, jobber vi med tilpasninger i nye og eksisterende omgivelser. Ved nybygging og større anskaffelser foretas aktive valg for å sikre en universell utforming med mål om økt grad av tilgjengelighet. FORSKNING OG UTVIKLING Det er ikke gjennomført forsknings- eller utviklingsprosjekter i NBBO i året som har gått. PÅVIRKNING AV DET YTRE MILJØ Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag av NBBO’s størrelse. NBBO ble sertifisert som en miljøfyrtårnbedrift i 2022. REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN NBBO skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven i tråd med lovens §4. For fullstendig redegjørelse for aktsomhetsvurderingen henvises det til nbbo.no. 11

12 FAKTA OM NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) eies av våre 31.766 medlemmer (pr.31.12.2022). Vi har vårt nedslagsfelt i Drammensregionen og nærliggende kommuner. NBBO er organisert med to linjeavdelinger samt fem underliggende heleide datterselskaper. Datterselskapet NBBO Utbygging AS har pr. 31.12.2022 eierskap i 11 selskaper for utvikling av boliger. 10 av disse selskapene eies med 50 %. Utover dette har NBBO eierinteresser sammen med BORI BBL og Asker & Bærum Boligbyggelag (ABBL) i Boligbanken AS (25 % eierskap), Boliginkasso AS sammen med BORI BBL (50% eierskap), Boligfaktura AS sammen med ABBL (50% eierskap) og NABO AS (1/3 eierskap hver). NBBO og datterselskapene arbeider etter de målsetningene som er trukket opp i vår mål- og handlingsplan som er vedtatt i styret og gjeldende for perioden fram til 1. januar 2024. Vi opplever god oppslutning og engasjement fra hele organisasjonen om planen som er et levende styringsdokument for vår virksomhet. Visjonen til NBBO er «NBBO – Der folk trives». NBBO skal være en solid og dynamisk aktør i boligmarkedet og arbeide for å skape gode hjem for medlemmene og fremme medlemmenes interesser ved å: • Skape gode boliger i et godt bomiljø til riktige priser. • Levere boligtilknyttede tjenester til konkurransedyktige priser og kvalitet. • Tilby og videreutvikle gode medlemsfordeler. VÅRT KUNDELØFTE Vi har erfaringen, organisasjonen og systemene til å være den beste støttespilleren for økt trivsel der du bor.

13 FOREBYGGENDE HELSEARBEID / BEDRIFTSIDRETTSLAG NBBO har eget bedriftsidrettslag som har til hensikt å inspirere til fysisk aktivitet for våre ansatte. Vi tror fysisk aktivitet bidrar til økt overskudd og trivsel på arbeidsplassen. Videre bidrar slik sosial aktivitet til et godt arbeidsmiljø ved at man blir godt kjent med hverandre. Dette bidrar igjen til å redusere sykefraværet i selskapet. NBBO BIL består av tre ansatte som velges blant de øvrige ansatte for 2 år av gangen. Bedriftsidrettslaget sørger for at den økonomiske støtten blir utbetalt mot dokumentasjon. NBBO BIL blir årlig tildelt midler fra NBBO i henhold til vedtatt budsjett. I tillegg til bedriftsidrettslaget har NBBO også etablert tilbud om massasje for de ansatte som ønsker dette. Dette er et frivillig tilbud to ganger pr. måned som vi opplever som meget positivt for de ansatte i NBBO. ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ I KONSERNET Ved utgangen av 2022 var det 63 ansatte inkludert vikarer i NBBO-konsernet fordelt på henholdsvis: • NBBO - 37 fast ansatte • NBBO Byggtek - 8 ansatte • NBBO Eiendomsmegling - 5 ansatte • NBBO Vaktmesterservice - 13 ansatte + ekstra ressurser i sesongtopper Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles på dette området etterfølges. Sykefraværet i NBBO i 2022 var på 6,60 % totalt. Dette er en økning fra 4,57 % i 2021. Av totalt sykefravær utgjør langtidsfraværet (definert som sykdom i mer enn 16 dager) 4,35 %. Vi har sterkt søkelys på tiltak og tilrettelegging som gjør at sykefraværet blir lavere i årene fremover. Styret er bevisst på likestilling 4,57 % sykefravær i 2021 6,60 % sykefravær i 2022

14 KOMPETANSEBYGGING Våre ansatte er NBBO sin viktigste ressurs. Som en betydelig leverandør av boligrelaterte tjenester er det meget viktig med kontinuerlig utvikling og kompetansebygging. NBBO ønsker hele tiden å påvirke og legge til rette for at alle ansatte skal videreutvikle egen kompetanse til beste for selskapet. NBBO satser derfor betydelige ressurser på intern kursing av ansatte for å sikre at vi hele tiden har den nødvendige kompetansen for å være den beste leverandøren av boligrelaterte tjenester i vårt nedslagsfelt. MEDLEMSUTVIKLING I NBBO I 2022 fikk NBBO 1 308 nye medlemmer. Med 772 som meldte seg ut i løpet av året førte det til at NBBO hadde totalt 31.766 medlemmer ved årets utgang. Antallet av yngre medlemmer steg også pent i løpet av året, noe som betyr at 8 515 av NBBOs medlemmer nå er 30 år eller under. Det tilsvarer ca. 27% av medlemsmassen. Vi forventer en fortsatt økning i vår medlemsmasse de nærmeste årene og har en målsetning om en tilvekst på ytterligere ca. 1.400 nye medlemmer i løpet av 2023. 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2000 - 2002 -2003 -2004 27 % av medlemsmassen er 30 år eller yngre 27 % 73 %

15 4-2005-2006-2007-2008-2009 -2010-2011-2012 -2013 -2014 -2015 -2016 -2017 -2018-2019 -2020 -2021-2022

16 FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i NBBO. Forkjøpsretten baserer seg på ansiennitet og gir et medlem muligheten å tre inn i et bud og dermed gå foran og kjøpe boligen i NBBO sine tilknyttede borettslag. Totalt ble forkjøpsretten benyttet i 15,5 % av eierskiftene i våre tilknyttede borettslag i 2022. Medlemskapet i NBBO skal lønne seg både når det kommer til å bruke forkjøpsretten på nye og eksisterende boliger, og ved at man sparer inn medlemskontingenten gjennom bruken av vårt fordelsprogram. FORDELSPROGRAM Et av formålene våre som boligbyggelag er at vi skal fremme gode medlemsfordeler. Fordelsprogrammet ble i løpet av 2022 forbedret med mange kulturtilbud. I tillegg bidro NBBO med å støtte flere arrangement til glede både for medlemmene og befolkningen generelt. Medlemmene fikk forkjøpsrett til flere av arrangementene og fordelaktige billettpriser. Befolkningen fikk arrangement å gå på som ellers ikke hadde vært. NBBO har i dag avtale med mer enn 30 ulike samarbeidspartnere innen bygg og bolig, strøm og kultur. I 2022 ble fordelene godt brukt i særdeleshet innen kategoriene bygg, bolig og strøm. Kulturtilbudene har også stor interesse og vi ser at medlemmene bruker disse i stigende grad. For å gjøre det enklere for medlemmene å bruke fordelene og alltid ha medlemskortet tilgjengelig kan de laste ned JOYN-appen, der medlemskortet er tilgjengelig. Appen hadde ved årsskiftet 2022-23 8353 brukere. Det var en vekst på knapp 1000 brukere ift. året før. Av miljøhensyn sluttet vi i 2021 å sende ut fysiske medlemskort. Det ble godt tatt imot av medlemmene. Høsten 2022 gjennomførte EPSI en undersøkelse blant medlemmer av de største boligbyggelagene i Norge. Den viste at NBBOs medlemmer kjenner godt til fordelene og ca 50% bruker

de aktivt. Et gledelig resultat av undersøkelsen var at NBBO har Norges mest fornøyde medlemmer. Vi vil fremover styrke fordelsprogammet ytterligere – med særlig fokus på kulturelle opplevelser – og ved å øke kjennskapen til programmet blant medlemmene. MEDLEMSMAGASIN, NETTSIDER, eDM OG APP (JOYN) Medlemsmagasinet er sammen med nbbo.no, nyhetsbrev (/eDM), APP og sosiale medier de viktigste kommunikasjonskanalene mellom NBBO og medlemmene. Kommunikasjonen til medlemmene er i løpet av året blitt ytterligere styrket. Stort sett ukentlig har vi sendt ut eDM til alle medlemmer som har takket ja til det. Med utgangen av året var det totalt ca. 11.300 medlemmer. Vi har som mål at 50% av medlemmene skal gi sin aksept til dette og jobber med det løpende. Disse nyhetsbrevene er en god og sterk kommunikasjonskanal for NBBO, fordi ca. 45% av de som mottar eDM fra oss også åpner og leser den. Det ligger ca 20-25 prosentpoeng over markedsnormen. For å bedre kontakten med medlemmene begynte vi fra høsten å sende nyhetsbrev til alle medlemmer vi har epost-adresser på. Det ble svært godt mottatt med åpningsrater på mer enn 60%. Medlemsbladet ble utgitt tre ganger i 2022. Opplaget er på 24.400. Magasinet blir sendt til samtlige medlemmer over 16 år, andre boligbyggelag og andre interessenter. Magasinet skal vise et bredt bilde av hva NBBO leverer av tjenester på tvers av selskapet, i tillegg til å levere stoff om interiør, mat, boligprosjekter og fordelsprogrammet. Etter ønske fra medlemmene har vi styrket bladet digitalt i 2022. Det utvikles flere digitale artikler med innhold som er utdypende ift. det man kan lese i printutgavene. Bladet har også fått en enda større lokal fokus og er tilgjengelig digitalt og på print. Innhold fra bladet spres i sosiale medier, nyhetsbrev og på nbbo.no. 17 Forkjøpsretten er den viktigste medlemsfordelen for medlemmene i NBBO. Som medlem har du forkjøpsrett til nærmere 10.000 bruktboliger spredd over hele Drammensregionen. Et gledelig resultat av EPSI undersøkelsen fra høsten 2022, var at NBBO har Norges mest fornøyde medlemmer.

18 MEDLEMSDEMOKRATIET Medlemsdemokratiet er viktig for at NBBO skal utvikle seg og levere på de områdene som betyr noe for medlemmene. For å styrke dette demokratiet gjennomføres i 2023 et eget informasjonsmøte for medlemmene i forkant av generalforsamlingen til NBBO. Formålet med informasjonsmøtet er å skape en møteplass der medlemmene får mulighet til å stille spørsmål og gjøre seg bedre kjent med NBBO utenfor de formelle rammene som generalforsamlingen gir. I tillegg kan de komme med forslag til videre utvikling og ønsker for medlemskapet. For også å øke engasjementet blant medlemmer som ikke bor i borettslag ble valgmøtet for delegerte avholdt digitalt. NBBO GIR TILBAKE En viktig del av samfunnsoppdraget vårt er å være en støttespiller for å skape gode bomiljøer og opplevelser i regionen vår. I jubileumsåret 2021 lanserte vi derfor sponsorprogrammet «NBBO Gir Tilbake». Programmet støtter store og små tiltak innen kultur, nærmiljø, idrett og bomiljø. Frem til nå har vi delt ut ca 600.000 kr til i alt 66 lokale organisasjoner og boligselskap. Sponsorprogrammet videreføres i 2023. SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT NBBOs samfunnsoppdrag er å bygge gode boliger og legge til rette for et inkluderende fellesskap i trygge bomiljø. Det har NBBO jobbet med siden sin etablering i 1946. I 2022 valgte vi å Vaktmester Steinar Lillesund og Anne Berit Hagen har stått i bresjen for å få ordnet uteområdet hos Borettslaget Austadgata 36.

19 presisere det vi vil jobbe med å påvirke, skriftlig. NBBO tar samfunnsansvar og bidrar til aktiviteter som styrker bærekraft i vårt nedslagsfelt – både sosialt, miljømessig og økonomisk. Det er aktiviteter alt i fra boligselskap til medlemmer, men også viktige samfunnsaktiviteter som fremmer bærekraftige byer, god helse og livskvalitet. NBBO har valgt ut fem av FNs- bærekraftsområder, som vi satser på: • God helse og livskvalitet (område 3) • Bærekraftige byer og lokalsamfunn (område 11) • Ansvarlig forbruk og produksjon (område 12) • Stoppe klimaendringene (område 13) • Samarbeid for å nå målene (område 17) Konkrete tiltak i 2022: • Videreføring av sponsorprogrammet NBBO Gir Tilbake • Støtte til andre lokale arrangementer og aktiviteter: Toppen av Drammen, Sommerskatten, Jordens Dag, CC Cowboys og Sølvguttene • Sosioøkonomiske tiltak der vi bl.a. støtter Rett Fram Opplevelser • Rådgivning til boligselskapene • Lansering av «Energikartlegging for boligselskap • God kommunikasjon der vi både kommuniserer hva vi gjør og påvirker samfunnet og enkeltindivider til mer bærekraftig adferd. • Sertifisering som Miljøfyrtårn. KULTUR, NÆRMILJØ, IDRETT OG BOMILJØ FREM TIL NÅ ER DET DELT UT NESTEN 600.000 KR SPONSORPROGRAMMET VIDEREFØRES I 2023

FORRETNINGSFØRSEL OG RÅDGIVNING Vår forvaltningsvirksomhet har hatt en stabil vekst de siste årene. Samlet forvalter vi 15.426 boliger ved utgangen av 2022. Dette er en økning fra 15.190 boliger i 2021. Det er stadig økende konkurranse om leveranse av forvaltningstjenester generelt, så dette er vi meget godt fornøyd med. Vi har det siste året både fått nye kunder og «gamle» kunder tilbake. Dette tar vi som et godt tegn på at våre forvaltere og rådgivere leverer høy kvalitet til våre boligselskaper. Det gjøres også stadig små forbedringer på vår IT – plattform noe som også bidrar til å gjøre hverdagen og styrearbeidet enda enklere for våre kunder. Vi skal fortsatt være en støttespiller for styrene og jobber hver dag for å bistå styrene i en hektisk arbeidshverdag. På den måten ivaretas boligverdier og bomiljøet på en best mulig måte. Vi tilbyr et totalkonsept som inkluderer rådgivning, forvaltning og regnskapsførsel, sydd sammen i en forretningsførerkontrakt. Avdelingen arbeider kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet slik at vi sikrer en god kvalitet og service til våre boligselskaper også i fremtiden. 20 PORTALEN Portalen har lenge vært et viktig verktøy i vår forretningsførsel. Fra å være en enkel portal for å godkjenne fakturaer og finne regnskapsrapporter og nøkkeltall fra regnskapet og boligselskapet generelt, er Portalen videreutviklet med bla. tilgang til skjema, fagstoff, mulighet til å avholde styremøter / generalforsamlinger samt andre hjelpemidler for styrearbeidet i boligselskapene. EIERSKIFTER I 2022 gjennomførte NBBO 1087 eierskifter. I tillegg gjennomførtes 229 familieoverdragelser, hvorav 121 var inntektsgivende. Det var litt færre eierskifter og litt flere familieoverdragelser enn året før. I tilknytning til eierskiftene leverer NBBO boligopplysninger fra innholdsleverandøren infoland eller BBL Pivotall. Disse bestillingene leveres innen en frist på tre virkedager. Fakta om virksomhetsområdene NBBO UTBYGGING AS NBBO Utbygging AS (NUAS) ble stiftet 25.10.2004 og har som formål å erverve, utvikle, bygge og selge fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på kr. 2 000 000,- med NBBO som eneaksjonær. Alle nye boligprosjekter som gjennomføres i regi av eller der Nedre Buskerud Boligbyggelag deltar som deleier, realiserer gjennom NBBO Utbygging AS eller der selskapet har eierinteresser. Da alle boligprosjektene NUAS er engasjert i nå gjennomføres i samarbeid med andre i egne SP-selskaper, vil inntektene av virksomheten i all vesentlig grad komme som utbytte fra disse. Drifts- og årsresultatene i selskapet vil derfor ble preget av dette og variere over tid. Selskapet fikk et årsresultat for 2022 på kr. 3 825 156,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Steinar Kjærnli, Tor Engebakken og Arne Riise. Daglig leder er Tor Engebakken som også er utbyggingssjef i NBBO. NBBO BYGGTEK AS NBBO Byggtek AS ble stiftet 26. august 1996 som et samarbeidsprosjekt om tekniske tjenester mellom Lier Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Eierseksjonssameier Annet (aksjeselskap / stiftelse mv.) Sum totalt OVERSIKT OVER FORRETNINGSFØRERVIRKSOMHETEN I NBBO PR. 31.12.2021 9291 1559 4371 205 15426 Antall boliger til forvaltning 207 52 137 25 414 Antall boligselskap Boligselskap

21 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Årsresultat etter skatt SAMLET OVERSIKT OVER RESULTATENE I DATTER-SELSKAPENE 8 429 848 8.778.537 -348 689 -235 966 NBBO Eiendomsmegling 332 956 1 870 155 -1 537 199 3 825 156 NBBO Utbygging Selskap NBBO Byggtek 10 839 021 11.310.153 -471 132 -366 443 NBBO Vaktmester Service 14 326 859 14.782.548 -455 689 -406 095 DBBL Eiendomsselskap 3 759 735 2 748 183 1 011 552 790 760 Boligbyggelag, Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag. Etter fusjon mellom Nedre Eiker Boligbyggelag og Drammen og Omegn Boligbyggelag høsten 2006 ble NBBO eneaksjonær fra årsskiftet 2007. Selskapets aksjekapital er på kr. 1 000 000,- I 2022 gikk en ansatt av med pensjon og det ble ansatt to nye medarbeidere. I tillegg ble lokalene pusset opp. Det har derfor vært en del høyere kostnader som gir et underskudd for året. Disse investeringene for fremtiden venter vi vil skape vekst og utvikling for selskapet i årene fremover. NBBO Byggtek AS fikk et årsresultat i 2022 på - kr. 366 433,- (årsunderskudd). Styret i NBBO Byggtek AS har bestått av Steinar Kjærnli som styreleder og Unn Hege Nordhagen og Jan Morten Røkaas som styremedlemmer. Daglig leder er Rune Tollefsen. NBBO EIENDOMSMEGLING AS Selskapet ble stiftet 20.02.1995. Den gang ble selskapet etablert som Drammensmegleren. Selskapet kom senere inn i Garantikjeden. Selskapet er fortsatt med i Garantikjeden, men benytter nå samme navn og profil som NBBO. NBBO Eiendomsmegling har som formål å drive eiendomsmegling, herunder salg, utleie, forretningsførsel samt rådgivning innen fast eiendom. Selskapets aksjekapital er kr 100 000,- med NBBO som eneaksjonær. Foruten å drive eiendomsmegling har selskapet også en viktig rolle som bidragsyter og selgere av våre nye boligprosjekter og vi er på denne måten en totalleverandør for realisering av nye boliger. NBBO eiendomsmegling solgte samlet 186 boliger i 2022 som er 12 salg færre enn i 2021. Dette er noe lavere enn i tidligere år, men så har det også vært en megler mindre ansatt i selskapet. Markedsandelen på salg av tilknyttede borettslagsboliger har selskapet beholdt, selv om omsetningsvolumet i vårt markedsområde har falt. Selskapets årsregnskap for 2022 viser et årsresultat på - kr. 235 966,- (årsunderskudd). Selskapet hadde ved årsskiftet 2022/2023 fem ansatte. Styret har i perioden bestått av Steinar Kjærnli (styreleder) og Jan Morten Røkaas. Daglig leder er Jan Vidar Avdal. NBBO VAKTMESTER SERVICE AS NBBO Vaktmester Service AS er fra 2013 et 100 % heleid datterselskap av NBBO. Selskapet leverer servicetjenester til våre forvaltede boligselskaper og andre som har behov for denne typen tjenester. Selskapet hadde ved årsskiftet 2022/2023 13 faste ansatte medarbeidere. Årsregnskap for 2022 viser et årsresultat på - kr. 406 095,- (årsunderskudd). Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Unn Hege Nordhagen og Steinar Kjærnli. Daglig leder er Håvard Rossvik. DRAMMEN BOLIGBYGGELAGS EIENDOMSSELSKAP AS Drammen Boligbyggelags Eiendomsselskap AS ble stiftet 4. mars 1996 og har som formål å eie og forvalte eiendommer og delta i annen beslektet virksomhet. Selskapet kjøpte Nedre Torggt. 5/7 i Drammen i 1996. Aksjekapitalen i selskapet er på kr 500 000,- med NBBO som eneaksjonær. Selskapets rolle er i første rekke å være huseier for NBBO sine kontorlokaler i Nedre Torggt. Bygget er derfor i hovedsak leid ut til NBBO og datterselskapene. Selskapets årsregnskap for 2022 viser et årsresultat på kr. 790 760,-. Styret har bestått av Jan Morten Røkaas (styreleder), Steinar Kjærnli og Øystein Størdal som også er daglig leder.

MØTER, REPRESENTASJON M.V. GENERALFORSAMLINGEN Møte for valg av delegerte fra medlemmer som ikke bor i tilknyttede borettslag ble avholdt digitalt 21. april 2022. NBBOs ordinære generalforsamling ble avholdt 9. juni 2022 på Scandic Hotell Ambassadeur på Strømsø. Det møtte 59 delegerte fra 34 borettslag og 4 delegerte som representerte de ikke boende medlemmene. Totalt var det 63 stemmeberettigede delegater representert. Videre møtte medlemmer fra styret, valgkomitéen og administrasjonen i NBBO. REVISOR Revisjonen utføres av BDO AS STYRET Styret har i 2022 avholdt 8 ordinære styremøter. Det er behandlet 45 saker. Ved årsskiftet 2022/2023 består NBBOs styre av 4 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. NBBO har tegnet forsikring for styreansvar. Styrets arbeidsutvalg er etablert for særlig å forberede saker til styret. Styrets arbeidsutvalg har bestått av Tore E. Hansen, Espen Ellingsen, Steinar Kjærnli og Jan Morten Røkaas. 22 STYRET Navn Posisjon Tore E. Hansen Leder Espen Ellingsen Nestleder Turid Jonassen Styremedlem Arve Fjeld Styremedlem Trude Williamson Styremedlem Line G. Christiansen Styremedlem Johanne M. Karlander Juel Styremedlem valgt av de ansatte DE TILLITSVALGTE I NBBO I PERIODEN 2022/2023 HAR VÆRT: Mazhar Iqbal 1. varamedlem Sissel Gulbrandsen Heslien 2. varamedlem Linda Nielsen Ansattes vararepresentant VARAREPRESENTANTER TIL STYRET Vararepresentantene velges for ett år av gangen. Alle medlemmene og varamedlemmene i valgkomitéen velges for 1 år av gangen. VALGKOMITE Svenn Erik Fredriksen Leder Fjordparken borettslag Gulveig Nordalen Medlem Leder i Hovdeskogen borettslag Jonas Stabursvik Medlem Styremedlem Åshøgda borettslag Marit Andersen Medlem Selvbygg borettslag Arve Fjeld Medlem Oppnevnt av styret VARAREPRESENTANTER Nils E. Stablum Varamedlem Fjellhagen borettslag I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag, Drammen, 27. april 2023 Line G. Christiansen Johanne M. Karlander Juel Tore E. Hansen Trude Williamson Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør

ÅRSREGNSKAP FOR 2022

24 Driftsinntekter 48 217 923 47 589 304 Salgsinntekter av varer og tjenester 1 78 174 320 83 351 186 15 184 134 13 789 264 Andre driftsinntekter 1 15 639 085 14 388 904 63 402 057 61 378 568 Sum driftsinntekter 93 813 405 97 740 090 Driftskostnader 1 193 440 1 245 822 Varekostnader 6 712 053 7 530 306 35 047 180 34 421 417 Lønnskostnader 2 56 639 756 57 162 878 219 596 205 682 Avskrivning varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 966 723 723 316 18 407 829 18 671 737 Andre driftskostnader 4 22 691 785 23 461 571 54 868 045 54 544 658 Sum driftskostnader 87 010 317 88 878 071 8 534 012 6 833 910 Driftsresultat 6 803 088 8 862 019 Finansinntekter og finanskostnader 0 0 Resultat tilknyttet selskap 7 14 360 073 1 702 027 10 826 112 795 Renteinntekter konsern 0 0 649 273 596 310 Finansinntekter 2 127 405 1 331 454 19 366 2 413 Finanskostnader 144 323 39 307 640 733 706 692 Netto finansposter 16 343 155 2 994 174 9 174 745 7 540 602 Ordinært resultat før skattekostnad 23 146 243 11 856 193 -235 516 1 868 366 Skattekostnad på ordinært resultat 5 -301 734 2 463 281 9 410 261 5 672 236 Ordinært resultat 23 447 977 9 392 912 9 410 261 5 672 236 Årsresultat 6 23 447 977 9 392 912 Minoritetens andel av resultat 0 0 Majoritetenes andel av resultat 23 447 977 9 392 912 Sum 23 447 977 9 392 912 Oppskrivninger og overføringer: 9 410 261 5 672 236 Overført til /fra annen egenkapital 6 9 410 261 5 672 236 Sum oppskrivinger og overføringer 2021 2022 2021 2022 RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP Note KONSERN

25 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 90 672 559 603 Utsatt skattefordel 5 2 250 072 2 436 034 1 100 000 1 100 000 Rettigheter 1 100 000 2 100 000 1 190 672 1 659 603 Sum immaterielle eiendeler 3 350 072 4 536 034 Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 4 865 472 4 953 730 401 073 464 841 Maskiner, inventar, transport midler o.l. 3 4 512 912 3 009 604 401 073 464 841 Sum varige driftsmidler 9 378 384 7 963 334 Finansielle anleggsmidler 4 679 934 4 679 934 Investering i datterselskap 7 0 0 80 348 295 80 348 295 Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet 7 93 955 315 84 221 241 521 739 521 739 Investering i aksjer og andeler 7 621 739 621 739 156 236 312 488 Lån til foretak i samme konsern 8 0 0 85 980 85 980 Andre langsiktige fordringer 8 31 467 188 34 339 546 85 792 184 85 948 436 Sum finansielle anleggsmidler 126 044 242 119 182 526 87 383 929 88 072 880 Sum anleggsmidler 138 772 698 131 681 894 Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål 0 0 Tomter til utbyggingsformål 4 841 962 4 583 386 0 0 Sum tomter til utbyggingsformål 4 841 962 4 583 386 Fordringer 1 919 569 6 673 352 Kundefordringer 7 690 407 12 421 307 384 688 252 626 Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag 0 0 2 886 844 2 227 002 Andre kortsiktige fordringer 4 544 353 3 704 139 5 191 101 9 152 980 Sum fordringer 12 234 760 16 125 446 Bankinnskudd og kontanter 45 353 197 37 116 497 Bankinnskudd og kontanter 9 75 518 567 63 081 098 45 353 197 37 116 497 Sum bankinnskudd og kontanter 75 518 567 63 081 098 50 544 298 46 269 477 Sum omløpsmidler 92 595 289 83 789 930 137 928 227 134 342 357 SUM EIENDELER 231 367 989 215 471 825 2021 2022 2021 2022 BALANSE PR. 31.12 MORSELSKAP Note KONSERN EIENDELER

26 Egenkapital Innskutt egenkapital 6 732 500 6 526 650 Andelskapital 6 6 732 500 6 526 650 6 732 500 6 526 650 Sum innskutt egenkapital 6 732 500 6 526 650 Opptjent egenkapital 122 255 439 112 663 727 Annen egenkapital 6 208 869 213 185 239 780 122 255 439 112 663 727 Sum opptjent egenkapital 6 208 869 213 185 239 780 Konsernets egenkapital 6 215 601 713 191 766 430 Minoritetens andel av egenkapital 0 0 128 987 939 119 190 377 Sum egenkapital 215 601 713 191 766 430 Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 10 967 Pensjonsforpliktelse 2 0 10 967 0 10 967 Sum avsetning for forpliktelser 0 10 967 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 10 909 692 1 052 476 Sum langsiktig gjeld 909 692 1 052 476 Kortsiktig gjeld 1 137 775 5 458 117 Leverandørgjeld 2 307 539 6 712 436 3 867 849 4 018 049 Skyldige offentlige avgifter 6 067 840 6 562 911 1 022 869 1 954 743 Betalbar skatt 5 1 239 620 2 752 244 0 72 187 Gjeld til konsernselskap 0 0 2 911 797 3 637 917 Annen kortsiktig gjeld 5 241 586 6 614 361 8 940 290 15 141 013 Sum kortsiktig gjeld 14 856 585 22 641 952 8 940 290 15 151 980 Sum gjeld 15 766 277 23 705 395 137 928 227 134 342 357 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 231 367 989 215 471 825 2021 2022 2021 2022 BALANSE PR. 31.12 MORSELSKAP Note KONSERN GJELD OG EGENKAPITAL I styret for Nedre Buskerud Boligbyggelag, Drammen, 27. april 2023 Line G. Christiansen Johanne M. Karlander Juel Tore E. Hansen Trude Williamson Turid Jonassen Arve Fjeld Styreleder Espen Ellingsen Steinar Kjærnli Administrerende direktør

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Tilleggsopplysninger til årsregnskapet 2022 27

28 OPPLYSNINGER OM REGNSKAPSPRINSIPPER. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nedre Buskerud Boligbyggelag og følgende datterselskaper: NBBO Eiendomsmegling 100 % DBBL Eiendomsselskap AS 100 % NBBO Utbygging AS 100 % NBBO Byggtek AS 100 % NBBO Vaktmesterservice AS 100 % Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter er innarbeidet etter egenkapitalmetode. DRIFTSINNTEKTER Inntekter fra leverte tjenester inntektsføres i den periode tjenesten utføres. Boligbyggelagets administrasjonsgodtgjørelse for forvaltningstjenester ved nybygging inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Leieinntekter inntektsføres i leieperioden. Nybyggprosjekter gjennomføres i regi av single purpose selskaper som eies av NBBO Utbygging AS. Regnskapsføring i disse selskapene skjer i samsvar med NRS 2 - Anleggskontrakter. KLASSIFISERING OG GENERELLE REGLER FOR VURDERING AV BALANSEPOSTER Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger. Til grunn for avskrivningsplaner ligger individuelle vurderinger av forventet økonomisk levetid. FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer og investeringer (eierandeler) i andre selskaper, herunder datterselskaper, er oppført til det laveste av antatt virkelig verdi og kostpris. PENSJONER Boligbyggelaget har kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Den årlige premien er basert på en andel av den ansattes lønn, og betalt premie er den endelige kostnaden for NBBO. SKATTER, SKATTEKOSTNAD OG UTSATT SKATT/ SKATTEFORDEL Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. KONTANTSTRØM Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko, kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid på maksimalt 3 måneder.

29 Note 1 – Driftsinntekter Opptjente inntekter, byggeprosjekter 1 004 842 1 096 178 1 446 798 1 220 178 Provisjon salg av nye og brukte boliger 0 0 8 429 848 9 489 624 Forvaltningstjenester 47 213 082 46 493 125 68 297 675 72 641 383 Org.messige inntekter/medlemskontigent 6 754 159 6 573 350 6 754 159 6 573 350 Andre driftsinntekter 8 429 975 7 215 914 8 884 926 7 815 554 Sum driftsinntekter 63 402 057 61 378 568 93 813 405 97 740 090 2021 2022 2021 2022 KONSERN NBBO Note 2 – Personalkostnader, godtgjørelser og pensjonskostnader (OTP) Antall årsverk sysselsatt: 37 37 63 66 Lønn, feriepenger med mer 25 569 602 24 592 093 42 114 086 42 250 801 Arbeidsgiver avgift 4 193 918 4 040 394 6 852 957 6 821 585 Pensjonskostnader 3 006 688 2 931 253 4 956 006 4 636 654 Andre lønns- og personalkostnader 2 276 972 2 857 677 2 716 707 3 453 838 Sum lønn og personalkostnader 35 047 180 34 421 417 56 639 756 57 162 878 2021 2022 2021 2022 KONSERN NBBO Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder har vært kr 1.521.931. Daglig leder er på linje med de øvrige ansatte med i bedriftens pensjonsordning. Andel premie til pensjonsordningen inngår i nevnte sum. NBBO med tilhørende datterselskaper har valgt å benytte en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Forsikringen omfatter også premiefritak ved arbeidsudyktighet, uførepensjon og barnepensjonsdekning som ikke dekkes av innskudd til ordningen. I samråd med Storebrand Pensjonstjenester er det besluttet å ikke aktuarberegne denne da forpliktelsen anses uvesentlig. Godtgjørelser Styret Valgkomitèen Samlet Styrehonorarer 482 000 26 000 508 000

30 Note 3 – Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor-maskiner, bil Akk.ansk.kost pr. 01.01. 2 759 164 2 759 164 Tilgang i året 155 828 155 828 Avgang i året 0 Akk.ansk.kost pr. 31.12 2 914 992 2 914 992 Avskrevet tidligere år -2 294 324 -2 294 324 Avskrevet i år -219 596 -219 596 Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året 0 Akk.avskr.pr. 31.12. -2 513 919 -2 513 919 Bokført verdi pr 31.12. 401 073 401 073 Avskrivningssatser, lineært 10 - 33% Økonomisk levetid 3 - 10 år Totalt Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontor-maskiner, bil Akk.ansk.kost pr. 01.01. 6 886 684 11 652 349 0 18 539 033 Tilgang i året 2 381 771 0 0 2 381 771 Avgang i året 0 0 0 0 Akk.ansk.kost pr. 31.12 9 268 455 11 652 349 0 20 920 804 Avskrevet tidligere år -3 877 081 -6 698 619 0 -10 575 699 Avskrevet i år -878 467 -88 256 0 -966 723 Akk.avskr. på dr.m. solgt/utrang. i året 0 0 0 0 Akk.avskr.pr. 31.12. -4 755 548 -6 786 875 0 -11 542 422 Bokført verdi pr 31.12. 4 512 912 4 865 472 0 9 378 384 Avskrivningssatser, lineært 10 - 33% 2 - 10 % Økonomisk levetid 3 - 10 år 10 - 50 år Totalt NBBO KONSERNET Varige driftsmidler Tomt og bygning NBBO og øvrige konsernselskaper benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Avskrivningsplanene er satt ut fra en vurdering av levetid for de ulike driftsmidlene basert på erfaring fra vår virksomhet. Kopieringsmaskiner og andre kontormaskiner 5 år Inventar 10 år Dataservere, printere med mer 4 - 5 år Arbeidsstasjoner, PC’er 3 år Bygninger 50 år Tomt Ingen avskrivning NBBO

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=