NBBO Årsrapport 2022

25 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 90 672 559 603 Utsatt skattefordel 5 2 250 072 2 436 034 1 100 000 1 100 000 Rettigheter 1 100 000 2 100 000 1 190 672 1 659 603 Sum immaterielle eiendeler 3 350 072 4 536 034 Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 4 865 472 4 953 730 401 073 464 841 Maskiner, inventar, transport midler o.l. 3 4 512 912 3 009 604 401 073 464 841 Sum varige driftsmidler 9 378 384 7 963 334 Finansielle anleggsmidler 4 679 934 4 679 934 Investering i datterselskap 7 0 0 80 348 295 80 348 295 Investering i tilknyttet selskap / felleskontrollert virksomhet 7 93 955 315 84 221 241 521 739 521 739 Investering i aksjer og andeler 7 621 739 621 739 156 236 312 488 Lån til foretak i samme konsern 8 0 0 85 980 85 980 Andre langsiktige fordringer 8 31 467 188 34 339 546 85 792 184 85 948 436 Sum finansielle anleggsmidler 126 044 242 119 182 526 87 383 929 88 072 880 Sum anleggsmidler 138 772 698 131 681 894 Omløpsmidler Tomter til utbyggingsformål 0 0 Tomter til utbyggingsformål 4 841 962 4 583 386 0 0 Sum tomter til utbyggingsformål 4 841 962 4 583 386 Fordringer 1 919 569 6 673 352 Kundefordringer 7 690 407 12 421 307 384 688 252 626 Fordringer konsern / Mottatt konsernbidrag 0 0 2 886 844 2 227 002 Andre kortsiktige fordringer 4 544 353 3 704 139 5 191 101 9 152 980 Sum fordringer 12 234 760 16 125 446 Bankinnskudd og kontanter 45 353 197 37 116 497 Bankinnskudd og kontanter 9 75 518 567 63 081 098 45 353 197 37 116 497 Sum bankinnskudd og kontanter 75 518 567 63 081 098 50 544 298 46 269 477 Sum omløpsmidler 92 595 289 83 789 930 137 928 227 134 342 357 SUM EIENDELER 231 367 989 215 471 825 2021 2022 2021 2022 BALANSE PR. 31.12 MORSELSKAP Note KONSERN EIENDELER

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=