NBBO Årsrapport 2022

31 Revisor revisjon 145 056 145 640 366 862 375 062 Revisor rådgivning 71 278 21 294 91 451 45 618 SUM 216 334 166 934 458 313 420 680 2021 2022 2021 2022 KONSERN NBBO HONORAR TIL REVISOR: Note 5 – Skattekostnader, midlertidige forskjeller og grunnlag for utsatt skatt Betalbar skatt av inntekt 742 598 1 726 619 959 351 2 524 118 Endring utsatt skattefordel 468 931 -86 300 185 962 -288 887 For mye / lite avsatt skatt tidligere år -1 727 316 -77 -1 727 312 -77 Formuesskatt, betalbar 280 069 227 473 280 069 227 473 Skatt på konsernbidrag og utbytte 201 653 201 653 Årets skattekostnad i resultatregnskapet -235 516 1 868 366 -301 734 2 463 281 2021 2022 2021 2022 KONSERN NBBO Skattegrunnlaget Resultat før skatt, inkl resultatandel tilkn. selsk. 9 174 745 23 503 967 Resultatandel tilknyttede selskap -10 270 104 Intern fortjeneste, eliminert i konsernregnskapet -109 000 Endring i midlertidige forskjeller -281 505 296 000 Permanente forskjeller -19 021 -3 972 141 Fremførbart underskudd -5 498 771 -5 498 771 Skatt av årets inntekt 3 375 448 742 598 3 949 952 959 351 Skattepliktig formue 186 712 989 280 069 186 712 989 280 069 Skatt på konsernbidrag og utbytte 201 201 Betalbar skatt i balansen 1 022 869 1 239 620 Skatt Grunnlag KONSERN NBBO Årets betalbare skatt fremkommer som følger: Skatt Grunnlag Note 4 – Godtgjørelse til revisor Varige driftsmidler 93 872 43 277 -1 120 957 -1 028 203 Fordringer -2 305 000 -383 000 -2 420 000 -683 000 Gevinst- og tapskonto, kortsiktig gjeld -90 527 -72 421 -778 294 -121 782 Pensjonsforpliktelser -241 994 0 -241 994 0 Netto forskjeller -2 543 649 -412 144 -4 561 245 -1 832 985 Skattemessig fremførbart underskudd 0 0 -6 857 188 -8 740 166 Skattered. forskj. som ikke kan utlignes 0 0 345 557 345 557 Sum midlertidige forskjeller -2 543 649 -412 144 -11 072 876 -10 227 594 Utsatt skattefordel av midlertidig forskjell -559 603 -90 672 -2 436 035 -2 250 073 Pr. 31.12. Pr. 01.01. KONSERN NBBO Midlertidige forskjeller mellom regnskap og skatt: Pr. 31.12. Pr. 01.01.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=