Innkalling til generalforsamling

42 NOTAT TIL GENERALFORSAMLINGEN I NBBO Innledning: I NBBOs generalforsamling 2021 ble det i sak 4.1. fattet følgende vedtak: «Forslagene fra Harald Ferling Lund utsettes i påvente av en uttalelse fra et utvalg som nedsettes bestående av 3-5 personer. Utvalget skal vurdere forslagene og spørsmålene fra Harald F. Lund og lage en innstilling til neste generalforsamling i NBBO.» Det ble nedsatt et utvalg bestående av følgende personer: Harald Ferling Lund, forslagsstiller Jan-Morten Røkaas, ass. direktør i NBBO Tore E. Hansen, styreleder NBBO Line C.B. Bjerkek. Advokat NBBL (Norske boligbyggelags Landsforbund) Lund har i utvalget utdypet bakgrunnen for sine forslag, og beskriver dette som et ønske om et sterkere medlemsengasjement blant medlemmene i NBBO. Han ønsker at det iverksettes tiltak som kan gi et høyere antall oppmøtte på generalforsamlingen og andre tiltak som aktiviserer medlemmene i NBBO. På dette punkt har Lund, styret og administrasjonen i NBBO felles interesser. Utvalget er enige om at man ønsker en høyere deltakelse, og foreslår her tiltak som er ment å styrke deltakelsen. Disse forslag erstatter forslag fremmet på generalforsamlingen i 2021 av Harald Ferling Lund. Utvalget har hatt flere møter og har drøftet forslagene og bakgrunnen for disse. Utvalget er blitt enige om å fremme følgende forslag til generalforsamlingen: Forslag til vedtak: Forslagene fra utvalget tas til etterretning. 1. Delegertordningen er godt etablert og har lange demokratiske tradisjoner. Ordningen er nedfelt i boligbyggelagsloven, og NBBO har fulgt standarddokument utarbeidet av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i utformingen av NBBOs vedtekter. Styret vil gjennomgå boligbyggelagets vedtekter bl.a. for å vurdere om det er behov for en bedre beskrivelse av delegertordningen, slik at det kommer tydeligere frem for medlemmene hvordan ordningen fungerer. 2. For å motivere til at flere delegerte stiller på generalforsamlingen vil boligbyggelaget orientere mer om delegertordningen i sine medier, og oppfordre medlemmer til å stille på delegertvalgmøte. I tillegg søkes det å gjøre delegertvalgmøte mer tilgjengelig digitalt, slik at det kan bli enklere for medlemmene å delta. I tillegg vil NBBO benytte møtet til å orientere om NBBO, organiseringen og om aktuelle medlemsaktiviteter. 3. For å legge til rette for en styrking medlemmenes engasjement og påvirkning, vil styret avholde et medlemsmøte med delegatene i forkant av generalforsamlingen. Her vil styret orientere om virksomheten og NBBO sine planer, samtidig som delegatene vil kunne komme med innspill og spørsmål knyttet til NBBO sine medlemsaktiviteter og andre tiltak for å fremme medlemmenes interesser. Dette gjennomføres fra 2023 og vil bli gjenstand for evaluering av styret. 4. Arbeidsgruppen foreslår at man legger inn en vedtektsbestemmelse om at generalforsamlingen ved avstemming kan gi et medlem som fremmer sak til generalforsamlingen talerett i møtet. Som følge av delegert-ordningen har ikke medlemmene møterett i generalforsamlingen, med mindre de er valgt som delegerte eller sitter i styret. 5. For å imøtekomme forslag fra Lund vedrørende styrerepresentasjon foreslås en ny setning i instruks for valgkomiteen, hvor valgkomiteen i forbindelse med vurderingen av kandidaters egnethet, også skal vurdere om kandidaters øvrige styreverv kan komme i konflikt med å inneha tillitsverv i NBBO. Forslagene i punkt 4 og 5 er lagt frem som egne beslutningssaker til generalforsamlingen i 2022 fra styret.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=