Innkalling til generalforsamling

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig). Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen? Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret. Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. "Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." Jan Erik Marthinsen Partner På vegne av: BDO AS Serienummer: 9578-5999-4-1965530 IP: 188.95.xxx.xxx 2022-05-16 10:39:09 UTC Penneo Dokumentnøkkel: ZSDOL-45PYS-EKGYF-BYCU0-CJK2N-47G8Z 41

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=