Innkalling til generalforsamling

43 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG Sist endret på den ordinære generalforsamlingen i NBBO 9. juni 2022. 1) Valgkomiteen velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer med ett varamedlem. Generalforsamlingen velger 4 medlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteens valgte medlemmer og varamedlem skal velges både blant andelseiere som har bolig i tilknyttet borettslag og andre andelseiere. Et medlem utpekes av boligbyggelagets styre. Styret står fritt mht hvem de peker ut. Det er ikke nødvendig at medlemmet sitter i lagets styre. Komiteen konstituerer seg selv. Boligbyggelaget stiller med nødvendig sekretærbistand. 2) Valgkomiteens oppgave er å forberede valg av følgende tillitsvalgte i boligbyggelaget: • Forslag på tillitsvalgte til styret, herunder særskilt innstilling på valg av leder • Forslag på delegerte fra gruppen av andelseiere som ikke bor i tilknyttede borettslag. Valget skal finne sted på et særskilt delegertvalgsmøte som styre i boligbyggelaget skal innkalle til. Se også i boligbyggelagets vedtekter. • Forslag på tillitsvalgte til valgkomiteen som skal velges av generalforsamlingen. Komiteen forbereder også eventuelle supplerende valg til de ovennevnte organer og valg til andre utvalg og organer hvor valget er lagt til generalforsamlingen. Valgkomiteen skal også fremme forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte i styret og valgkomiteen. 3) Valgkomiteen skal i sitt arbeid legge til grunn følgende føringer: a) Forslag på kandidater til styret: Kandidater som foreslås til styret bør: • ha et helhetlig og konstruktivt syn på boligbyggelagets virksomhet • dekke ett eller flere av følgende kompetanseområder: • kunnskap innenfor boligbyggelagets markedsområder: Boligforvaltning, boligbygging, boligomsetning og medlemstjenester, • god kjennskap til drift av borettslag • god forståelse for forretningsdrift og -utvikling • økonomisk, juridisk eller teknisk kompetanse • god organisasjonsforståelse Følgende krav til kandidater må ivaretas • oppfylle de krav som følger av boligbyggelagsloven § 6-4a vedrørende krav til representasjon av begge kjønn i styret • Særlige krav fra Kredittilsynet dersom boligbyggelaget driver eiendomsmegling (p.t. er NBBO sin eiendomsmegler virksomhet organisert i et eget aksjeselskap) Andre forhold ved forslag til kandidater valgkomiteen bør ta hensyn til: • vurdere om kandidaters øvrige styreverv kan komme i konflikt med å inneha tillitsverv i NBBO • ikke foreslå medlemmer av valgkomiteen til verv i styret • vurdere behovet for en viss fornyelse av styret b) Forslag på kandidater til delegerte: • valgkomiteen må fremme forslag i tråd med vedtektenes bestemmelse om valg av delegerte fra de andelseiere som ikke bor i tilknyttede borettslag og som skal velges på delegertvalgsmøte • valgkomiteen skal innstille på så mange kandidater som teoretisk kan velges i henhold til vedtektenes pkt 4-4 annet ledd

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=