NBBO-bladet 1 - 2023

NBBO Nedre Buskerud Boligbyggelag 69 Tekst: Advokat Lene Homstvedt Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS Advokatens hjørne Hvis ikke annet følger av borettslagets vedtekter skal ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni hvert år. Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen. Som andelseier har du møte- og stemmerett ved generalforsamling, og kan gjennom oppmøte og stemmegivning påvirke driften av ditt borettslag. I generalforsamling skal det velges et styre som minst må bestå av en styreleder og to styremedlemmer. Styret har mange ulike oppgaver som omfatter alt fra vedlikehold av fellesareal og bygningsmasse, budsjett og regnskapsoppfølging, saksbehandling av diverse søknader, håndtering av forkjøpsrett og dyrehold, samt håndtering av dårlige naboforhold. For å kunne utføre denne oppgaven har styret fått stor myndighet. Det følger av borettslagsloven § 8-8 at: «Styret skal leie verksemda i laget i samsvar med lov, vedtekter og vedtakgeneral-forsamlinga. Styret kan ta alle avgjerder som ikkje i lov eller vedtekter er lagde til andre organ» Styret har med dette fått rett til å fatte alle avgjørelser som er nødvendig for å drive borettslaget. Da styret er tillagt en betydelig og vidtrekkende vedtakskompetanse er det viktig at generalforsamlingen tenker nøye gjennom hvem som skal velges til å representere borettslagets styre. Særlig for større borettslag kan det være lurt å vurdere om laget skal engasjere en ekstern styreleder, som innehar nødvendig erfaring og kompetanse på området. NBBO har kontaktinformasjon til kandidater som har bred erfaring med styrelederverv. Selv om styret har vid kompetanse foreligger visse begrensninger i styrets vedtaksmyndighet. Disse fremgår av lov og/eller borettslagets vedtekter. For det første må styrets vedtak være i overensstemmelse med borettslagets formål. Borettslagets formål er i all hovedsak å gi andelseiere borett i lagets eiendom. For det andre følger det av borettslagsloven at blant annet godkjenning av årsregnskap og årsmelding, endring av vedtektene, fastsetting av styrehonorar, valg av styre og revisor, samt en del andre viktige spørsmål som oppløsning, fusjon og gransking tillegger generalforsamlingen å beslutte. Det foreligger også ulike flertallskrav for de ulike saksforholdene. De ulike flertallskrav fremgår direkte av lovbestemmelsene. Enkelte svært inngripende saker kreves vedtatt av generalforsamling med 2/3 flertall. Dette gjelder blant annet kjøp og salg av fast eiendom, endring av bygning eller tomt som går ut over vanlig forvaltning osv. Styrets vedtakskompetanse begrenses også ved at det for visse saker kreves positivt samtykke fra den/de som berøres, samt at loven har bestemmelse om mindretallsvern. Generalforsamling kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen en urimelig fordel på andre andelseieres bekostning. Til tross for at det foreligger enkelte begrensninger i styrets vedtakskompetanse, har styret som nevnt betydelig myndighet til selv å fatte beslutninger. Selv svært kostnadskrevende tiltak kan styret i enkelte tilfeller beslutte, selv om slike tiltak kan få negative økonomiske konsekvenser også for den enkelte andelseier. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å la generalforsamlingen ta del i beslutningsprosessen. Imidlertid må styret påse at generalforsmalingen ikke setter «kjepper i hjulene» for overholdelse av styrets vedlikeholdsplikt. En mellom løsning kan derfor være avholdelser av beboermøter, slik at styret får informert andelseierne om tiltenkte tiltak og styrets vurdering av hvorfor de enkelte tiltakene er nødvendig. På denne måten vil andelseiere også føle et større eierskap til de ulike prosessene. God kommunikasjon mellom styret og andelseierne er sentralt for et velfungerende borettslag. Vi ønsker lykke til med gjennomføring av ordinær generalforsamling. NB: I artikkelen er det henvist til borettslag og generalforsamling. For det alt vesentligste gjelder det samme for eierseksjonssameier og årsmøte. Er du klar for generalforsamling? Hva ligger innenfor styrets selvstendige vedtakskompetanse og hva må besluttes av generalforsamlingen?

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=