Innkalling til generalforsamling

VEDTEKTER FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - ORG NR 952 527 827. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 3. april 1946, sist endret på ordinær generalforsamling den 9. juni 2022. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Nedre Buskerud Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til medlemmene gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for medlemmene. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: • framforhandle fordeler på vegne av medlemmene • forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn medlemmene • eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut • drive virksomhet av betydning for medlemmene i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar • drive bank- og finansieringsvirksomhet • foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital • drive eiendomsmegling 1-2 Boligbyggelagets virksomhet Boligbyggelaget kan i tillegg til virksomhet som oppfyller formålene beskrevet i 1-1, drive annen virksomhet til det beste for sine medlemmer. Kravene til boligbyggelagets virksomhet gjelder også for boligbyggelagets datterselskaper og andre selskaper boligbyggelaget har eierandel i. 1-3 Forretningskontor Boligbyggelaget har forretningskontor i Drammen kommune. Boligbyggelaget er medlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL). 2. Andeler og medlemmer 2-1 Andeler og medlemmer (1) Andelene skal være på kroner 300,-. (2) Medlemmene har ikke personlig ansvar for boligbyggelagets forpliktelser. (3) Boligbyggelaget skal alltid være åpent for nye medlemmer. Alle andeler gir like rettigheter og plikter så framt ikke annet følger av loven. Søknad om å bli medlem skal være skriftlig. (4) Styret kan nekte søkeren å bli medlem når det foreligger saklig grunn til det. Avslår styret en søknad om å bli medlem, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og at han kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling. (5) Med de unntak som følger av punkt 2-1 (6) kan hvert medlem bare eie en andel i boligbyggelaget. Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag må samtlige sameiere eie en andel i boligbyggelaget. (6) Juridiske personer kan være medlemmer i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst like mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag. (7) Medlemmene skal betale en årlig medlemskontingent. Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. (8) Andelen og medlemskontingenten skal være innbetalt før søknad om å bli medlem kan innvilges. 2-2 Overføring av andel (1) En andel kan ikke overføres til andre uten boligbyggelagets samtykke. (2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av medlemmets ektefelle eller medlemmets eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. (3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3. (4) Har et medlem også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan andelen i boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget. (5) Ved eierskifte skal det nye medlemmet straks sende melding til boligbyggelaget, selv om samtykke ikke er nødvendig. (6) Hvilke rettigheter som følger andelen ved overføring, herunder ansiennitet, framgår av regler fastsatt av boligbyggelagets styre. 49

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=