Innkalling til generalforsamling

2-3 Utmelding – utelukking (1) Et medlem kan melde seg ut av boligbyggelaget. Dette gjelder ikke medlem som har bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Utmelding skal skje skriftlig. (2) Styret kan vedta å utelukke et medlem etter reglene i boligbyggelagslovens § 4-5. (3) Medlem som melder seg ut av boligbyggelaget eller blir utelukket, har ikke krav på å få tilbake andelsbeløpet eller medlemskontingenten. 2-4 Tildeling av boliger (1) Ved salg av nye boliger, skal boligbyggelaget tilby disse til medlemmene. (2) Boligbyggelaget foretar tildeling av nye boliger på bakgrunn av de regler styret har fastsatt om ansiennitet. Styret kan vedta at ansiennitetsreglene skal fravikes. (3) Medlem som bor i bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny eller brukt bolig overlate sin tidligere bolig til det medlemmet vedkommende borettslag eller boligbyggelag utpeker. 2-5 Forkjøpsrett til brukte boliger I de tilfeller forkjøpsrett til brukt bolig følger av borettslagets vedtekter, foretar boligbyggelaget en fordeling blant de forkjøpsberettigede på bakgrunn av de regler styret har fastsatt om ansiennitet. 2-6 Kommunikasjon med medlemmene (1) Styret avgjør hvordan meldinger og lignende til medlemmene skal gis, og styret skal informere medlemmene i rimelig tid før en ny kommunikasjonsmåte tas i bruk. Meldinger må gis på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. (2) Medlemmene kan reservere seg mot å ta imot meldinger elektronisk. (3) Medlemmet kan kommunisere med boligbyggelaget på den epost adresse laget har oppgitt, eller på annen måte laget har etablert for dette formålet, for eks. ulike digitale plattformer. (4) Krav i lov om at meldinger og lignende skal være skriftlig, er ikke til hinder for bruk av elektroniske løsninger. 3. Styret og dets vedtak 3-1 Styret (1) Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 6 andre medlemmer med inntil 3 varamedlemmer som skal speile best mulig det geografiske området NBBO dekker. (2) Styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Styret velger selv en nestleder. (3) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. (4) Flertallet av de ansatte kan kreve at ett styremedlem med varamedlem skal velges av og blant de ansatte. Dersom boligbyggelaget har mer enn 30 ansatte kan flertallet av de ansatte også velge en observatør med varamedlem til styret. I lag med mer enn 50 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at opp til en tredjedel og minst to av styremedlemmene med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. 3-2 Styrets oppgaver (1) Forvaltningen av boligbyggelaget hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og boligbyggelagets virksomhet for øvrig og ellers utføre de oppgaver som følger av lov, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. (2) Styret skal utarbeide og oppbevare dokumentasjon som det er krav om etter loven, på en trygg og forsvarlig måte. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig fra Norge. 3-3 Styrets vedtak (1) Styreleder avgjør om sakene skal behandles i fysisk møte eller på annen måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve saksbehandling i møte. (2) Styret kan treffe beslutning når mer enn en halvpart av medlemmene er til stede eller deltar i saksbehandlingen. For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves det flertall blant de fremmøtte, likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for beslutningen. 50

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=