Innkalling til generalforsamling

47 3-3 Styrets vedtak (1) Styreleder avgjør om sakene skal behandles i fysisk møte eller på annen måte. skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling saksbehandling i møte. Årsregnskap og årsmelding skal behandles i møte. (2) Styret kan treffe beslutning når mer enn en halvpart av medlemmene er til stede eller deltar i saksbehandlingen. For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves det flertall blant de fremmøtte, likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for beslutningen. 3-4 Representasjon og fullmakt (1) Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne firmaet. 4. Generalforsamlingen 4-1 Myndighet (1) Den øverste myndigheten i boligbyggelaget utøves av generalforsamlingen. 4-2 Tidspunkt for generalforsamlingen (1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år før 1. juli. (2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst en tjuendedel av medlemmene krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er framsatt. 4-3 Møteform (1) Styret avgjør hvordan generalforsamlingen skal gjennomføres. (2) Generalforsamlingen skal gjennomføres som fysisk møte dersom minst en tjuendedel av medlemmene krever det. Styret kan sette en frist for når et krav om fysisk møte kan fremmes. Fristen kan tidligst løpe fra det tidspunkt medlemmene er blitt informert om hvilke saker generalforsamlingen skal behandle, og må være så lang at medlemmene får rimelig tid til å vurdere om de skal fremme krav om fysisk møte. (3) Dersom generalforsamlingen ikke blir gjennomført som fysisk møte, må styret sørge for en forsvarlig gjennomføring og at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til generalforsamlingen er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å bekrefte deltakernes identitet. 4-4 Varsel om og innkalling til generalforsamling (1) Generalforsamlingen innkalles av styret. (2) Innkalling til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling til de delegerte. Innkallingen må være kommet fram senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som skal behandles være klart angitt. (3) Et medlem har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret innen 1. april. Generalforsamlingen kan ved avstemming gi et medlem som fremmer sak til generalforsamlingen talerett i den aktuelle sak i møtet. Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. 4-5 Delegerte (1) Medlemmene skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte. (2) De delegerte velges av og blant medlemmene etter følgende regler: • Medlemmene i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med varamedlem for hver fylte 50 medlemmer, dog minst en. • Øvrige medlemmer velger en delegert med varamedlem for hver fylte 50 medlemmer regnet etter tallet på medlemmer ved siste årsskiftemøte. Boligbyggelagets styre innkaller disse medlemmene til møte hvor valget av delegerte blir foretatt. • Styret avgjør om valgmøtet skal holdes som et fysisk møte eller et digitalt møte. Dersom det ikke holdes et fysisk møte, må styret sørge for en forsvarlig gjennomføring av møtet, og at man har systemer som sikrer at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte, samt at deltakernes identitet kan betryggende verifiseres. • Innkallingen til valgmøtet skjer ved kunngjøring i medlemsbladet, gjennom boligbyggelagets nettsider eller på annen egnet måte, med et varsel på minst en uke.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYyNTM=